dstore
Sveučilište/Univerzitet VITEZ organizuje seminar o primjeni MSFI standarda za mala i srednja preduzeća
Sveučilište/Univerzitet VITEZ organizuje seminar o primjeni MSFI standarda za mala i srednja preduzeća
Aktuelno

Sveučilište/Univerzitet VITEZ organizuje seminar o primjeni MSFI standarda za mala i srednja preduzeća

Planet obuca

S/U “Vitez” Travnik će održati seminar u okviru kontinuirane edukacije finansijsko-računovodstvene profesije u BiH, dana 26.02.2020.godine.

Tema seminara:

 PRIMJENA MSFI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA, MSFI 9 – POTRAŽIVANJE OD KUPACA, 

AKTUELNOSTI U OBLASTI CARINA I PDV-A,

Cilj edukacije: polaznicima seminara prezentirati i obrazložiti primjenu standarda za mala i srednja preduzeća, koji su jednostavniji i prihvatljiviji u odnosu na MRS/MSFI za velike privredne subjekte u BiH. Predmet rasprave na seminaru bit će i MSFI 9 – finansijski instrumenti, način vrednovanja potraživanja od kupaca. Na seminaru će se također govoriti o najavljenim promjenama carinske politike u BiH i aktuelnostima u oblasti PDV-a.

Početak seminara u 10:00 sati (prijem knjižica i podjela materijala od 9:00 sati).

Seminar nosi 7  bodova kontrinuirane  profesionalne edukacije.

PROGRAM SEMINARA

I. MSFI za MALA I SREDNJA PREDUZEĆA, doc.dr.sc. Mirsada Murtić, ovlašteni revizor
–   Preći ili ne na primjenu MSFI za MSP?
–   Jednostavnost u primjeni
–   Smjernice Federalnog ministarstva finansija u vezi sa primjenom MSFI za MSP
–   Razlike između MSFI za MSP I „velikih“ MRS/MSFI
–   Ko može primjenjivati MSFI za MSP
–   Metodologija prelaska sa „velikih“ standarda na MSFI za MSP
–   Prikaz primjene MSFI za MSP
–   Kakav je porezni efekat prelaska na MSFI za MSP
–   Imamo li obavezu evidentiranja u zabilješkama informacije o prelasku
–   Da li se računovodstvene politike mijenjaju
–   Koji kontni plan i obrasci trebaju da se koriste prilikom primjene MSFI za MSP
–   Praktični primjer računovodstvenog evidentiranja određenih poslovnih promjena
—    Evidentiranje stalnih sredstava
—    Evidentiranje zaliha
—    Evidentiranje najmova
—    Evidentiranje prihoda
—    I druge promjene u skladu sa MSFI za MSP

II.PRIMJENA MSFI 9 – POTRAŽIVANJE OD KUPACA, prof.dr.sc. Jozo Piljić, UIO
–   Uvod u zahtjeve standarda
–   Obavezna primjena za sva pravna lica
–   Osnove Klasifikacije i mjerenja
–   Način vrednovanja potraživanja od kupaca
–   Prikazivanje gubitaka od potraživanja prema kupcima
–   Procjena gubitaka od potraživanje prema kupcima
–   Primjer pojednostavljenog pristupa procjeni potraživanja
–   Primjeri i diskusije iz prakse……

III.AKTUELNOSTI U OBLASTI CARINA I PDV-a., Dr.sc. Saudin Terzić, UIO, šef Carinske ispostave Travnik
–   Upoznavanje sa korelacijskim tabelama novog Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini
–   Priprema računovođe za PDV kontrolu: POSTUPAK KONTROLE:
—    Vršenje kontrole,
—    izrada zapisnika i izvještavanje,
—    Procedura nakon uručenja zapisnika, uključujući I razrez poreske obaveze
–   Primjeri i diskusije iz prakse…

Prijava na seminar se može izvršiti putem prijavnog obrasca kojeg je popunjenog potrebno dostaviti na e-mail adresu: edukacije.unvi@gmail.com   Na osnovu dostavljenog prijavnog obrasca, dostavljamo Vam profakturu za osnovu koje se vrši plaćanje. Prijaviti se možete i putem online prijavnog obrazca klikom OVDJE

Prijavni obrazac možete preuzeti na liku:https://unvi.edu.ba/o-nama/djelatnost-instituta/kontinuirana-profesionalna-edukacija-kpe/

Mjesto; Sveučilište/Univerzitet „Vitez“, Školska br.23, Travnik

Naknada: 80,00 KM, za učesnike na ranijim seminarima popust 10%

Treći učesnik iz iste kompanije GRATIS

Kontakt: edukacije.unvi©gmail.com ili 061/807-650, 061/937-681