Arhiva

U 9. i 10. mjesecu Vlada SBK izdvoijla 638 hiljada KM za prijevoz učenika osnovnih škola

Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 5.vanredne i 13.redovne sjednice.

Usvojeni su Programi rada ministarstava, uprava, upravnih organizacija, službi, Kabineta Premijera i Agencije za privatizaciju za 2016. godinu.

Usvojeni su i Finansijski planovi za 2016. godinu za Zavod za zdravstveno osiguranje, Službe za zapošljavanje, Agencije za privatizaciju i Kantonalne direkcije za ceste Srednjobosanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta SBK za period 1.1.2015. do 30.09.2015. godine i uputila u daljnju proceduru.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o određivanju osnovice za platu za mjesec novembar 2016.godine, osnovica za obračun plaće za mjesec novembar za sve zaposlenike u kantonalnim tijelima državne službe, osnovnom i srednjem obrazovanju iznosi 250,00 KM; za nositelje pravosudnih dužnosti osnovica iznosi 107,06 KM.

Donesena je Odluka o godišnjem popisivanju sredstava i izvora sredstava kod korisnika Budžeta SBK na dan 31.12.2015. godine, odlukom se zadužuju budžetski korisnici da obave redovito popisivanje sredstava i izvora sredstava, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2015. godine za realizaciju projekta iz oblasti vodoprivrede:“Izgradnja vodovoda „Karaula“ na području općine Travnik“, najpovoljniji ponuđač je „Ganik IDA“, odlukom se izdvaja iznos od 15.367,95 KM,

          Odluka o davanju saglasnosti za prenos prava na koncesiju iz Ugovora o koncesiji za potrebe javnog vodosnabdjevanja naselja u općini Kreševo, sa dosadašnjeg koncesionara JKP „Komunalno“ d.o.o. Kreševo na JKP „Kostajnica“ d.o.o. Kreševo.

Na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložila, Vlada SBK donijela Odluku o akontativnoj raspodjeli sredstava namijenjenih za sufinaniranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za 2015. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 638.220,30 KM za IX i X mjesec 2015. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda za usluge geodetski premjer rudarskih radova koji se izvode na osnovu ugovora o koncesijama za istraživanje i eksploataciju mineralnih sirovina, najpovoljniji ponuđač je „Zedis“ d.o.o. Zenica, odlukom se izdvaja iznos od 21.996,00 KM.

Donesena je i Odluka o davanju saglasnosti školama za raspisivanje Natječaja za upražnjena radna mjesta, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće zalihe Vlade SBK, za sufinansiranje osnovnih/ muzičkih škola za nepredviđene izdatke, odlukom se izdvaja iznos od 13.000,00 KM.

Na prijedlog istog ministarstva Vlada SBK je donijela Odluku o utrošku sredstava i dodjeli ugovora na nižu potrošačku jedinicu S.M.Š. „Zijah Dizdarević“ općina Fojnica za rekonstrukciju, odlukom se izdvaja iznos od 3.399,39 KM, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „VH-Gradnja“ d.o.o. Fojnica.

Vlada SBK je primila k znanju Informaciju Ministarstva finansija o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Budžeta SBK i očitovanja na iste izvještaje.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike, Vlada SBK je donijela Odluku o privremenoj dopuni Dokumentacijske osnove za izradu i provedbu primarne zdravstvene zaštite na području Srednjobosanskog kantona.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za nabavku i ugradnju video nadzora po Policijskim stanica u Srednjobosanskom kantonu.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izmjeni odluke za pokretanje procedure za realizaciju projekta, sa pozicije „Transfer –poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2015.godinu, izvršenje prioritetnih vodoprivrednih projekata,

          Odluka o izmjeni odluke o izdvajanju novačane pomoći udruženjima sportskih ribolovaca za promovisanje sportskog ribolova, za dogradnju i izgradnju mrijestilišta i sl.objekata za potrebe ribolovaca,te za izvođenje radova na čišćenju i uređenju korita rijeka na području SBK,

          Odluka o davanju saglasnosti na tekst i objavu javnog konkursa za dodjelu koncesije za istražne radove, eksploataciju i korištenje vode sa izvorišta „Husića Vrelo“ na području općine Bugojno, za flaširanje i prodaju na tržištu.

 

Vlada SBK/Travnicki.INFO