BH Telecom
Aktuelno

Važno obavještenje za građane iz Porezne uprave FBiH

Porezna uprava Federacije BiH obavještava porezne obveznike da se pravilnim popunjavanjem naloga za plaćanje skraćuje vrijeme potrebno za ostvarivanje prava poreznih obveznika, kao i osigurava kvalitetnije vođenje poreznih evidencija o naplati javnih prihoda.

Popunjavanje naloga za plaćanje propisano je Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 54/20, 55/20-ispravka, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 01/22, 34/22, 57/22, 76/22, 93/22, 94/22, 10/23, 37/23, 81/23 i 23/24).


Svi obveznici uplate javnih prihoda u Federaciji dužni su ispuniti nalog za plaćanje na sljedeći način:

Polje 1 – Uplatio je (ime, adresa i telefon) – Upisuje se: ime, odnosno naziv, broj telefona i adresa fizičkog ili pravnog lica koje popunjava nalog.

Polje 2 – Svrha doznake – Upisuje se kratak opis svrhe uplate (npr. uplata po Nalogu broj i datum; uplata po Rješenju o pokretanju postupka prinudne naplate broj i datum).

Polje 3 – Primalac/Primatelj – Upisuje se ime/naziv lica kome se plaća.

Polje 4 – Mjesto i datum uplate – Upisuje se mjesto i datum uplate.

Polje 5 – Račun pošiljaoca/pošiljatelja

a) Gotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga uplatu vrši gotovinom, ovo polje treba ostati nepopunjeno.

b) Bezgotovinska uplata: Ako podnosilac platnog naloga vrši bezgotovinsku uplatu, u ovo polje upisuje se broj bankovnog računa pošiljaoca.

Polje 6 – Račun primaoca/primatelja – Podnosilac platnog naloga upisuje jedan od brojeva računa javnih prihoda.

Polje 7 – Iznos (KM) – Potrebno je upisati iznos uplate u konvertibilnim markama.

Polje 8 – Hitno – Ukoliko pošiljalac želi da izvrši uplatu putem RTGS sistema odmah nakon podnošenja platnog naloga banci, ovo polje bi trebalo biti označeno sa “X”.

Polje 9 – Identifikacioni broj – Podnosilac platnog naloga upisuje identifikacioni broj poreznog obveznika dodijeljen u skladu sa Pravilnikom o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (”Službene novine Federacije BiH”, broj 69/17 i 17/18). Pravna lica upisuju PJIB, samostalni poduzetnik FJIB, nerezidentno fizičko lice NJIB i fizičko lice – građanin JMBG.

Polje 10 – Vrsta uplate

a) Ako se radi o redovnoj uplati upisuje se broj “0“ (Redovna).

b) Ako se radi o prinudnoj naplati po rješenju ili odluci upisuje se broj “1“ (Prinudna).

c) Ako se radi o povratu u skladu sa propisima kojima se uređuje povrat više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda upisuje se broj “2“ (Povrat).

d) Ako se radi o uplati sredstava u postupku prodaje imovine dužnika upisuje se broj “3“ (Depozitna uplata).

e) Ako se radi o prijenosu javnih prihoda koji se vrši sa jednog računa na drugi ili više računa upisuje se broj “4“ (Dijeljeni prihodi).

Polje 11 – Vrsta prihoda – Upisuje se vrsta javnog prihoda koji se plaća.

Polje 12 – Porezni period – Od – Upisuje se prvi dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg.

Ako se vrši uplata poreza, ovo polje obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća.

Polje 13 – Porezni period – Do – Upisuje se zadnji dan perioda za koji se javni prihod uplaćuje. Datum treba biti naznačen sa dd/mm/gg

Ako se vrši uplata poreza, ovo polje obavještava Poreznu upravu o periodu za koji se porez plaća.

Polje 14 – Općina – Upisuje se šifra općine.

Polje 15 – Budžetska organizacija – Upisuje se oznaka organizacione klasifikacije budžetskog korisnika javnih prihoda.

Oznake budžetskih korisnika su propisane Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno kantonalnim propisima kod budžetskih korisnika po kantonima.

Oznaka organizacione klasifikacije Porezne uprave Federacije BiH je 16030001te se kod uplate troškova prinudne naplate u polje 15. Budžetska organizacija upisuje: 1603001.

Prilikom popunjavanja „Polja 15 – Budžetska organizacija“ platni nalog daje mogućnost unošenja samo sedam karaktera, a organizacioni kod budžetske organizacije u sistemu trezorskog poslovanja ima osam karaktera. Svaki peti karakter organizacionog koda je nula i sistem dozvoljava da bude izostavljena.

Oznaka organizacione klasifikacije Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje je 51020001te se kod uplate doprinosa za obavezno i dodatno osiguranje u polje 15. Budžetska organizacija upisuje: 5102001.

Polje 16 – Poziv na broj

a) Ako se vrši uplata novčane kazne, u ovo polje upisuje se desetocifreni Jedinstveni standardni broj dokumenta odštampan na obrascu prekršajnog naloga, odnosno unesen od strane suda koji je donio rješenje o prekršaju. Takav broj je obavezno unijeti i mora zadovoljavati provjeru po modulu 11 sa ponderima “987698769.

b) U ovo polje upisuje se broj fakture, odluke, rješenja ako postoji, ili druga oznaka, koja služi za potrebe vođenja dodatnih evidencija.

Polje 17 – Potpis i pečat nalogodavca – Stavlja se potpis lica ili potpis ovlaštenog pravnog lica koje podnosi platni nalog. Potpis ovlaštenih potpisnika mora biti deponovan u banci. Ako je pošiljalac pravno lice na platnom nalogu mora biti i pečat pravnog lica.

Polje 18 – Potpis bankovnog službenika – Stavlja se potpis službenika banke ili PTT koji primi platni nalog.

Polje 19 – Pečat banke – stavlja se pečat banke ili PTT kojoj se podnosi platni nalog.

Kao dokaz o uplati javnih prihoda može se prihvatiti i elektronska potvrda o izvršenom plaćanju javnih prihoda putem elektronskog bankarstva samo ukoliko sadrži ispravno popunjene sve elemente platnog naloga.

U vezi navedenog, pozivaju se porezni obveznici da prilikom popunjavanja naloga za plaćanje javnih prihoda isti popunjavaju na propisani način uključujući i brojčanu oznaku vrste uplate (obratiti pažnju: „0“, „1“ ili „3“ koju popunjava porezni obveznik ili „2“ koju popunjava nadležni organ koji vrši povrat sredstava) u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji BiH.

Pravilnim popunjavanjem naloga za plaćanje doprinosi se ažuriranju vođenja poreznih evidencija o zaduženju i naplati javnih prihoda, uključujući i prema vrsti, odnosno svrsi uplate, te se izbjegava podnošenje dodatnih zahtjeva za preknjižavanje pogrešno popunjenih i uplaćenih naloga za plaćanje, a sve to je uslov za kvalitetnu kontrolu i praćenje naplate javnih prihoda od strane Porezne uprave Federacije BiH.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na telefonske brojeve nadležnih kantonalnih poreznih ureda i poreznih ispostava koji se nalaze na web stranici Porezne uprave Federacije BiH: http://www.pufbih.ba/v1/kontakti

  

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE  BIH