BH Telecom
Veliki broj požara na području Srednjobosanskog kantona
Veliki broj požara na području Srednjobosanskog kantona
Aktuelno

Veliki broj požara na području Srednjobosanskog kantona

Na osnovu rasprave vođene na sjednici Vlade SBK/KSB dana 6.4.2020. godine, uvidom u zakonsku regulativu po pitanju angažovanja Službe za zaštitu od požara i angažovanja profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih jedinica i društava članom 45. Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu Srednjobosanskog kantona (Službene novine SBK/KSB ,broj: 15/12) Zaštita od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu organizuje se i provodi u skladu sa propisima koji se odnose na šume, šumsko i poljoprivredno zemljište.

Odgovornost za zaštitu od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu imaju sve pravne i fizičke osobe koje su vlasnici ili korisnici šuma, šumskog i poljoprivrednog zemljišta, kao i tijela uprave Kantona i općine koji su mjerodavni za šume i šumska zemljišta, te poljoprivredno zemljište. Jedinstvene operativno-tehničke planove zaštite šuma od požara po općinama Kantona izrađuju, donose i provode korisnici šuma u saradnji sa mjerodavnim kantonalnim ministarstvima, Kantonalnom upravom za šumarstvo i mjerodavnim općinskim tijelom civilne zaštite.

Ako zaštita od požara u šumama, na šumskom i poljoprivrednom zemljištu nije uređena propisima, zaštita od požara se organizuje i provodi sukladno zakonu. U Zakonu o šumama (Službene novine Kantona Središnja Bosna,broj: 5/14) definisano je čuvanje šume od požara, zabrana paljenja vatre u šumi i inspekcijski nadzor.

Napominjemo kako su PVJ i DVD u svim općinama stavljene u stanje pripravnosti aktivno rade na sprečavanju i gašenju požara, kao i drugim poslovima koji su im dodijeljeni u ovim posebnim uslovima kao što su svakodnevno pranje ulica i dezinfekcija.

Takođe, svi aktivni požari u periodu od proteklih nekoliko dana su stavljeni pod nadzor. Na terenu se nalazi vatrogasna jedinica iz ŠGD”Srednjobosanske šume” te lokalne, općinske vatrogasne profesionalne i dobrovoljne jedinice koje se po potrebi angažuju na gašenju šumskih požara.

Stavljen je pod nadzor veliki šumski požar na potezu Kalin-Radovan, koji su gasili radnici bugojanske “Šumarije” i Sektora integralne zaštite šuma, Vatra je zahvatila površinu od oko deset hektara, a gašenje je otežavao i usporavao jak vjetar. U požaru je pričinjena velika šteta, posebno na odjelima šumske kulture starosti 6-7 godina, gdje je ranije izvršeno pošumljavanje”, Prema informacijama s terena, požar se proširio s jedne privatne njive, a izazvan je nepažnjom i neodgovornošću pojedinaca.

U Proteklom periodu izdane su preporuke za poduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja od požara na otvorenom prostoru kao i obavijest gradanima o opasnosti od izbijanja požara u kojoj stoji: S obzirom na visoke temperature posljednjih dana i prognostičke najave vrlo visokih temperatura u našem području postoji velika vjerojatnoća izbijanja velikih požara na otvorenim prostorima, prvenstveno u šumama te šumskom zemljištu. Stoga u cilju prevencije želimo ponovno podsjetiti građane da je zabranjeno paljenje vatre u blizini šumskog i drugog rastinja, te da je potrebno poduzeti sve mjere opreza kako ne bi došlo do požara i ugrožavanja ljudskih života i materijalnih dobara. Apelujemo na sve građane, poljoprivrednike, izletnike da se pridržavaju zakonskih odredbi, da ne pale vatru na nedozvoljenim mjestima, da ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora, da ne uništavaju prirodu i okoliš, jer mala nepažnja može izazvati velike posljedice. Za osobe koje pale vatru na otvorenom predviđene su novčane kazne i krivična odgovornost zbog dovođenja u opasnost života i imovine.

U sezoni požara kao i u vrijeme proljetnih radova kada imamo povećan broj požara izazvan spaljivanjem korova, Kantonalna uprava za Civilnu zaštitu provodi preventivne mjere u suzbijanju nastanka požara u saradnji sa općinskim službama civilne zaštite kao i sa dobrovoljnim vatrogasnim društvima na području kantona.

Kantonalna uprava za civilnu zaštitu/Agencija DAN