Aktuelno

VIDEO: Održana 20. redovna sjednica Općinskog vijeća Travnik: Usvojen nacrt budžeta

Planet obuca

U Travniku je danas održana 20. sjednica Općinskog vijeća na kojoj je razmatran sljedeći

Dnevni red

 1. Nacrt budžeta Općine Travnik za 2019. godinu
 2. Program rada Općinskog vijeća Travnik za 2019. godinu
 3. Program rada načelnika Općine za 2019. godinu
 4. Prijedlog Odluke o dodjeli stipendija za akademsku / školsku 2018. 2019. godinu
 5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju nevladinih organizacija od posebnog interesa za Općinu Travnik za 2019. godinu
 6. Prijedlog Odluke o finansiranju projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji u budžetu Općine Travnik za 2019. godinu
 7. Prijedlog Odluke o komunalnim taksama
 8. Prijedlog Odluke o utvrđivanju vrijednosti boda komunalne naknade za 2019. godinu
 9. Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa rekonstrukcija magistralne ceste M5 Donji Vakuf Turbe dionica Komar – Turbe
 10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Komisije za izradu Plana korištenja javnih površina na području općine Travnik
 11. Uputa Skupštini JP „Stan“ d.o.o. Travnik

Na osnovu člana 32. Zakona o Budžetima u Federaciji BiH (“(„Službene novine FBiH“ broj 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16 i 5/18), člana 15. stava 1. alineje 3. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji BiH

(„Službene novine Federacije BiH“, broj 49/06 i 51/09) i člana 91. Statuta Općine Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj 11/05), Općinsko vijeće Travnik, na sjednici održanoj 05.03.2019 godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK

Utvrđuje se Nacrt Budžeta Općine Travnik za 2019. godinu u iznosu od 25.998.000,00 KM.
Nacrt Budžeta Općine Travnik stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.
Javni uvid može se izvršiti na web stranici Općine Travnik i u Službi za ekonomsko – finansijske poslove
Glavna javna rasprava bit će održana u Velikoj sali Općine Travnik dana 11.03. 2019.g. sa početkom u 16 sati, a mogu prisustvovati svi zainteresovani subjekti.
Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta dostavit će se Službi za ekonomsko-finansijske poslove koja organizuje i sprovodi javnu raspravu, najkasnije do 14.03.2019.godine do 12 sati.
Služba za ekonomsko-finansijske poslove dužna je da pripremi i dostavi Općinskom vijeću Travnik prijedlog Budžeta Općine Travnik, vodeći računa o prijedlozima, mišljenjima i sugestijama iznesenim u toku javne rasprave.

Nacrt budžeta za 2019. godinu možete preuzeti OVDJE.

Općina Travnik/Agencija DAN