BH Telecom
Aktuelno

Vlada SBK donijela odluku: Izdvaja se 40.000 KM, nabavlja se cjepivo

Vlada SBK je usvojila zapisnik sa 57. sjednice.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Srednjobosanskog kantona i proslijedila u dalju proceduru. Sredstva za provedbu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Srednjobosanskog kantona koja se odnose na izmjenu člana 53. Zakona o šumama osiguravaju se iz prihoda šumskoprivrednog društva.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK primila k znanju Izvještaj o finansijskoj reviziji SBK za 2019.g. Ureda za reviziju institucija u FBiH Sarajevo. Revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH izrazili su „mišljenje sa rezervom“ za obavljenu reviziju konsolidiranih finansijskih izvještaja SBK i usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija sa relevantnim zakonima i drugim propisima za 2019. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike usvojila slijedeće izvještaje:
– Izvještaj o finansijskoj reviziji JU Bolnice Travnik za 2019. godinu. Iz finansijskih izvještaja vidljiva je stabilna finansijska situacija JU Bolnice Travnik, Naime u revidiranom periodu, odnosno 2019. godini poslovala je sa pozitivnim finansijskim rezultatom.
– Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za 2019. godinu i Finansijski plan i Program rada Sveučilišne kliničke bolnice Mostar za 2019. Poslovanje Sveučilišne kliničke bolnice Mostar (SKBM) za period od 1.1.2019. – 31.12.2019.godine obavljalo se u skladu sa usvojenim Programu rada i Planu finansijskog poslovanja SKBM sa 31.12.2019. godine. Izvještaj o radu i poslovanju SKBM za period I-XII 2019. godine koncipiran je tako da su i rad i poslovanje prikazani kroz realizaciju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za video nadzor po općinama Kantona, na osnovu Sporazuma o uspostavi Projekta video nadzora na području općina: Travnik, Novi Travnik, Busovača, Fojnica, Kreševo, Gornji Vakuf – Uskoplje, Bugojno i Donji Vakuf. Odlukom se izdvaja iznos od 92.061,45 KM, nakon provedenog postupka javne nabavke opreme za projekat, izabran je najpovoljniji dobavljač „Coin Security“ d.o.o. Vitez.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu. Odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava BH Telecoma, u iznosu od 4.000,00 KM, Osnovnoj školi „Vitovlje“ Vitovlje. Sredstva su namijenjena za nabavku opreme.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donijela slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zaštite životinja na području Srednjobosanskog kantona u 2020. godini. Zakonski temelj za donošenje Programa utroška sredstava od prikupljenih veterinarskih naknada za mjere zdravstvene zaštite životinja na području Srednjobosanskog kantona u 2020. godini, Zakona o hrani i načinu raspodjele sredstava za obavljene veterinarsko zdravstvene preglede i kontrolu na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite životinja i bilja u 2020. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 95.244,90 KM radi provođenja Programa mjera zdravstvene zaštite životinja u 2020. godini na epizootiološkom području SBK i zaštita zdravlja bilja iz Budžeta SBK. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za nadoknadu štete vlasnicima životinja koje su bile zaražene 15.500,00 KM, po Programu mjera zdravstvene zaštite životinja veterinarskim stanicama 71.928,00 KM, i kolateralni troškovi 7.816,90 KM.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavku cjepiva protiv sezonske gripe. Iz sredstava Budžeta SBK za 2020. godinu, na ime nabavke cjepiva protiv sezonske gripe, sa pozicije ” Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Zavodu za javno zdravstvo SBK, za nabavku cjepiva izdvaja se iznos od 40.000,00 KM. Sredstva iz ove odluke uplatit će se na žiro račun Zavoda za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona, koji će izvršiti nabavku i distribuciju cjepiva.
– Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu, u svrhu pomoći za liječenje, odlukom se izdvaja iznos od 1.500,00 KM Emiru Kolaseviću na ime podrške za liječenje.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnost školama za raspisivanje konkursa za upražnjena radna mjesta za školsku 2020/21. godinu.
– Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure javne nabavke – Usluga prijevoza učenika osnovnih škola na području općine Jajce, procijenjena vrijednost nabavke iznosi 1.076.923,00 KM.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike dala saglasnost za prenamjenu izdvojenih sredstava JU Domu zdravlja Kreševo. JU Dom zdravlja Kreševo obratio sa zahtjevom za prenamjenom izdvojenih sredstva koja su prvobitno izdvojena Odlukom Vlade za sufinanciranje nabavke novog hematološkog brojača u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM. Data je saglasnost za prenamjenu preostalih sredstava za provedbu drugih projekata, koji se odnose na nabavku nove medicinske opreme.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva sa stavke Tekuće rezerve Vlade Srednjobosanskog kantona, Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, u iznosu od 10.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke prenijet će se na Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta, na poziciju Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu.

Primljena je k znanju i Informacija o stanju i kretanju prihoda i rashoda Budžeta SBK za mjesec august 2020. godine.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sport je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o upisu studenata u akademskoj 2020./2021. godini na visokoškolskim ustanovama u Srednjobosanskom kantonu. U Odluci o upisu studenata na visokoškolskim ustanovama u SBK u akademskoj 2020/2021. godini, mijenja se član 7. :“Visokoškolske ustanove su dužne, upisane studente svih Ciklusa studiranja, prijaviti Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK te dostaviti izvještaj o upisu studenata, s popisom, najdalje do 20.11.2020. godine, u papirnatom i elektroničkom obliku, nakon završenog upisa studenata za akademsku 2020/2021. godinu koji traje do 06.11.2020. godine.“

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela Odluku o izdvajanju interventnih sredstava iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK za 2020. godinu. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije “ Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za utopljavanje zgrada, vodovod i kanalizacije“, sredstva utvrđena točkom 9. Interventna sredstva Programa utroška sredstava sa kriterijima za raspodjelu sredstava namijenjenih za zaštitu okoliša za 2020. godinu iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša SBK/KSB, izdvajaju se sredstva kako slijedi: za poboljšanje uslova rada i sigurnosti kroz utopljavanje objekta, Karate klub „Bunkai“ Busovača u iznosu od 5.000,00 KM, Projekt utopljavanja prostorija kluba, Karate klub „Travnik“ u iznosu 7.000,00 KM i Projekt utopljavanja prostorija Moto Cross klub „Bugojno“ u iznosu 7.000,00 KM.

Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. Ovim Pravilnikom u Kantonalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva utvrđuju se organizacione jedinice i njihov djelokrug, naziv i raspored poslova po organizacionim jedinicama sa opisom poslova za svakog službenika i namještenika ili skupinu službenika ili namještenika i potrebnim uvjetima pogledu stručne spreme i drugih uvjeta za rad na odnosnim poslovima, sistematizacija radnih mjesta, rukovođenje ministarstvom i odjeljenjima, ovlaštenja u rukovođenju i odgovornost za obavljanje poslova, stručni kolegij, saradnja u obavljanju poslova iz nadležnosti Ministarstva, radni odnosi i disciplinska odgovornost, službenici s posebnim ovlaštenjima, programiranje i planiranje rada, javnost rada, unutrašnja organizacija kantonalne uprave i prelazne i završne odredbe i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Ministarstva.

Donesene su i slijedeće odluke, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta:
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu za 2020. godinu. Odlukom se odobrava se isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 25.000 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se sa pozicije Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za kulturu Budžeta Kantona za 2020. godinu u svrhu sufinansiranja izgradnje, rekonstrukcije i obnove objekata namijenjenih za realizaciju kulturnih sadržaja i programa/projekata iz oblasti kulture.
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 59.800 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se sa pozicije Subvencije javnim preduzećima – ustanovama za kulturu Budžeta Kantona za 2020. godinu u svrhu pomoći programima/projektima koje realizuju ustanove i preduzeća s prostora Srednjobosanskog kantona.
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 191.950 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za kulturu Budžeta Kantona za 2020. godinu u svrhu pomoći realizacije programa/projekata iz oblasti kulturnog stvaralaštva koje realizuju neprofitne organizacije – udruženja.
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta Srednjobosanskog kantona namijenjenih za kulturu za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu, namijenjenih za kulturu u iznosu od 14.300 KM. Sredstva iz ove odluke isplatiti će se sa pozicije Tekući transferi pojedincima – za kulturu i nauku Budžeta Kantona za 2020. godinu u svrhu pomoći realizacije programa/projekata koje realizuju pojedinci za oblast kulture i nauke.
– Odluka o raspodjeli sredstava Budžeta SBK namijenjenih za informisanje za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu, namijenjenih za informisanje u iznosu od 18.000 KM. Sredstva iz ove Odluke, u iznosu od 3.000 KM isplatit će se sa razdjela 17, Ekonomskog koda 6144 HAO002 «Subvencije javnim preduzećima – za informiranje» Budžeta Kantona za 2020.g.
– Odluka o prihvaćanju Elaborata o opravdanosti uvođenja studijskog programa Kozmetologija I. i II. ciklus studija na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez. Na osnovu pozitivnog Stručnog mišljenja Ekspertne komisije imenovane Rješenjem Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, Vlada prihvaća Elaborat o opravdanosti uvođenja studijskog programa Kozmetologija I. i II. ciklus studija na Fakultetu zdravstvenih studija Sveučilišta/Univerziteta „Vitez“ Vitez.
– Odluka o izdvajanju sredstava za sport u 2020.g. iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020.g. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom SBK za 2020. godinu, u iznosu od 323.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit će se sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za sport“, Budžeta SBK za 2020.godinu u svrhu uplate sredstava sportskim savezima, sportskim klubovima i udruženjima iz oblasti sporta za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima, podršku u radu navedenih sportskih saveza, sportskih klubova i udruženja iz oblasti sporta i za izgradnju, rekonstrukciju i opremanje sportskih objekata i terena.
– Odluka o izdvajanju dijela sredstava za sport iz Budžeta Srednjobosanskog kantona u 2020.godini. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom SBK za 2020. godinu, u iznosu od 11.700,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit će se sa pozicije „Tekući transferi pojedincima-za sport“, Budžeta SBK za 2020.godinu u svrhu uplate sredstava namijenjenih sportašima pojedincima i sportskim stručnim djelatnicima.
– Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK namijenjenih za općine, mjesne zajednice sa područja Kantona za 2020. godinu. Ovom Odlukom izdvajaju se sredstva iz granta sporta utvrđena Budžetom SBK za 2020. godinu, u iznosu od 20.600,00 KM. Sredstva iz ove Odluke izdvojit će se sa pozicije „Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima-za sport“, za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i opremanja sportskih objekata i terena.