Transparency International
Vlada SBK/KSB usvojila odluku o podjeli respiratora doniranih od UAE
Vlada SBK/KSB usvojila odluku o podjeli respiratora doniranih od UAE
Aktuelno

Vlada SBK/KSB usvojila odluku o podjeli respiratora doniranih od UAE

Planet obuca

Na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave, Vlada SBK je utvrdila Prijedlog Zakona o dopunu Zakona o sudskim taksama i uputila u dalju proceduru. Udruženje invalidnih osoba Općine Travnik, obratilo se Ministarstvu pravosuđa sa Inicijativom za dopunu Zakona o sudskim taksama u kojoj su naveli zahtjev da se u odredbama o oslobađanju plaćanja sudskih taksi doda odredba kojoj bi iste bili oslobođeni civilni invalidi kod kojih je utvrđena invalidnost najmanje 60%.

Donesena je Odluka o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava pravnim i fizičkim licima sa pravnim subjektivitetom kojima je naredbama štabova civilne zaštite zabranjeno obavljanje djelatnosti, tako da se u članu 2. broj: 1046 zamjenjuje brojem 1049, broj 3160 zamjenjuje brojem 3201, a iznos od 862.547,00 KM zamjenjuje iznosom 871.885,00 KM, a na prijedlog Ministarstva privrede.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
Odluku o izdvajanju sredstava iz Budžeta SBK za 2020. godinu općini Dobretići za četvrti kvartal 2020. godine, odlukom se izdvaja iznos od 37.500,00 KM za period oktobar – decembar 2020. godine.
Odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK za 2020. godinu, odlukom se dopušta izvršenje doniranih sredstava, BH Telekoma-a, u iznosu od 6.000,00 KM, Osnovnoj školi „Safet beg Bašagić“ Novi Travnik, neplaniranih u Budžetu SBK za 2020.g.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
Odluka o usvajanju izmjena Programa utroška sredstava s pozicije „Poticaji poljoprivredi za 2020. godinu – primarna poljoprivredna proizvodanja – Program za izvršenu proljetnu sjetvu. Za više informacija možete se obratiti Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za poticaje u poljoprivredi (interventna sredstva) u 2020. godini. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 49.100,00 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za pomoć poljoprivrednim proizvođačima za ublažavanje štete nastale u poljoprivredi.
Odluka o izdvajanju dijela sredstava za provođenje Programa i kriterija utroška sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona s pozicije Transfer za naknadu štete koju počini zaštićena divljač. Iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2020. godinu izdvaja se iznos od 357,50 KM radi provođenja Programa i kriterija utroška sredstava. Sredstva iz ove Odluke će biti utrošena za naknadu štete koju počini zakonom zaštićena divljač-medvjed u skladu sa članom 70. Zakona o lovstvu, isplatit će se 192,50 KM na ime Ferid Šečunović, Vrse bb, Gornji Vakuf/Uskoplje i 165,00 KM na ime Salih Polutan, Merdžanići bb, Fojnica.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o raspodjeli respiratora doniranih od Ujedinjenih Arapskih Emirata, za potrebe bolnica kako slijedi: Javnoj ustanovi Bolnica Travnik – 2 respiratora i Hrvatskoj bolnici „Dr. fra Mato Nikolić“ – 1 respirator.

Data je i saglasnost školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2020/ 2021. godinu, a na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta.

Kantonalna uprava za branitelje je predložila, a Vlada SBK donijela Odluku o izdvajanju i raspodjeli sredstava u iznosu od 23.500,00 KM planiranih u Budžetu SBK za 2020.g., sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama za manifestacije, obilježavanje značajnih datum i sportske aktivnosti.

Ured za javne nabavke Vlade SBK je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda u postupku javne nabavke – usluge održavanja softvera za javne nabavke, procijenjene vrijednosti nabavke bez PDV-a 15.000,00 KM. Najpovoljniji ponuđač je „GUINEA“ d.o.o. Vitez sa ukupnom cijenom sa popustom bez PDV-a 15.000,00 KM.

Usvojeni su i slijedeći izvještaji, a na prijedlog Ministarstva finansija:
Izvještaji i obavljenim internim revizijama za treći kvartal 2020. godine: revizija „Transfera Zavodu za javno zdravstvo SBK“ i revizija „Transfera za novčanu pomoć braniocima i članovima njihovih porodica“.
Izvještaji o praćenju preporuka Odjela za internu reviziju za treći kvartal 2020. godine: Revizija tekućih rashoda za povrat pogrešno ili više uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa riznice SBK u Ministarstvu financija, Revizija naknada za opće korisne funkcije šuma u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Revizija izdataka za komunalne usluge koji se evidentiraju kod Službe za zajedničke poslove i Revizija planiranja nabavi stalnih sredstava zdravstvenim ustanovama u SBK kod Ministarstva zdravstva i socijalne politike

Općinski sud u Jajcu obratio se Ministarstvu pravosuđa i uprave sa zahtjevom za nabavku i ugradnju plamenika na lož ulje „Giersch“ sa čišćenjem kompletnih kotlova u procijenjenoj vrijednosti od 3.950,00 KM sa PDV-om, nakon razmatranja zahtjeva, Vlada SBK je dala suglasnost za nabavku navedenog plamenika.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava Budžeta SBK namijenjenih za sport za 2020. godinu. Odlukom se odobrava isplata dijela sredstava iz Budžeta SBK za 2020.godinu, namijenjenih za sport, u iznosu od 40.500,00 KM. Sredstva iz ove Odluke isplatiti će se sa pozicije Tekući transferi neprofitnim organizacijama-za sport», u svrhu uplate kotizacije za sudjelovanje u ligaškim natjecanjima navedenih klubova i udruženja iz oblasti sporta.

Ured za javne nabave je predložio, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke i ugradnja rezervnih dijelova za vozila i motocikle van garantnog roka proizvođača (servisiranje i održavanje), procijenjena vrijednost nabavke bez PDV-a: 488.214,00 KM. Pregovaračkim postupkom s objavom obavijesti ugovor će se dodijeliti najpovoljnijem ponuđaču “AUTO AKI” d.o.o. Travnik, koji je ponudio ukupnu cijenu sa popustom i bez PDV-a u iznosu od 339.584,67 KM.

Ured za evropske integracije, fondove, odnose s javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu