BH Telecom
Arhiva

Vlada SBK: Prijem volontera u kantonalna tijela uprave

Na osnovi članka 34. Zakona o radu (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine broj 62/15) i Zaključka Vlade Kantona Središnja Bosna broj:01-05-418/15-19 od 04.9.2015.g, Vlada Kantona Središnja Bosna objavljuje

 

J A V N I P O Z I V
za prijem volontera u kantonalna tijela uprave

 

Radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad),Vlada Kantona Središnja Bosna objavljuje Javni poziv za prijem ( 200 ) volontera sa visokom stručnom spremom u kantonalnim tijelima uprave, kako slijedi :

1. VŠS-VI , VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – pravnik …………………………….. 32 volontera

2. VŠS-VI , VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – ekonomist …………………………. 31 volontera

3. VŠS – VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer strojarstva…………….. 2 volontera

4. VŠS-VI , VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer prometa…………….. …. 7 volontera

5. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer elektrotehnike……….. 4 volontera

6. VŠS-VI VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer informatike ……………18 volontera

7. VŠS- VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer građevinarstva ………. 7 volontera

8. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer rudarstva …………….. 1 volonter

9. VŠS- VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer geologije/geodezije …… 2 volontera

10. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer prostornog uređenja …. 2 volontera

11. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer arhitekture………….4 volontera

12. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer kemijske tehnologije….4 volontera

13. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer ekologije……………… 2 volontera

14. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – sanitarni inženjer……………… 12 volontera

15. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – socijalni radnik………………… 6 volontera

16. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovannja – politolog ili fakultet političkih znanosti…………………………………………………………………………………………………… 4 volontera

17. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer poljoprivrede…………….. 6 volontera

18. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – veterinar………………………………. 3 volontera

19. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer šumarstva…………….. 6 volontera

20. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer prehrambene tehnologije…4 volontera

21. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – inženjer tehnolog (kemijsko-tehnološki smjer).. ………………………………………………………………………………………………………. 1 volonter

22. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa olonjskog sustava obrazovanja – inženjer hortikulture……………….. 2 volontera

23. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – žurnalist(novinar) ………………3 volontera

24. VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – kriminalist ………………………………. 10 volontera

25.VŠS-VI, VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – fakultet sigurnosnih i mirovnih studija …………. 3 volontera

26. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – profesor razredne nastave …………………………. 3 volontera

27. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – profesor ili magistar sociologije …………………. 2 volontera

28. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – diplomirani defektolog / logoped / psiholog……..6 volontera

29. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – diplomirani pedagog………………………………………3 volontera

30. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja – profesor ili magistar hrvatskog jezika i književnosti …2 volontera

31. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja– profesor ili magistar bosanskog jezika i književnosti …2 volontera

32. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja– profesor ili magistar engleskog jezika i književnosti …1 volonter

33. VSS-VII stupanj stručne spreme odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja– profesor ili magistar njemačkog jezika i književnosti …1 volonter

Opći uvjeti:

Na Javni poziv mogu se prijaviti kandidati koji ispunjavaju opće uvjete iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH , br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) i to :

– da su državljani Bosne i Hercegovine
– da su stariji od 18 godina
– da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stupnja stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja
-da su zdravstveno sposobni za obavljanje poslova za koje se prijavljuju
-da se na njih na odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine

Posebni uvjeti:

Osim općih uvjeta iz članka 25. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH , br: 29/03,23/04,39/04,54/04,67/05,8/06 i 4/12) kandidat treba ispunjavati i posebne uvjete, i to :

– VII stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava obrazovanja tražene struke
– da se nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba kod nadležne službe za zapošljavanje
– da nemaju radno iskustvo nakon sticanja visoke stručne spreme

Popis potrebnih dokumenata:

Kandidati su dužni uz prijavu ,koja sadrži točnu adresu stanovanja i kontaktni telefon , dostaviti i sljedeće dokumente:

– diplomu ili uvjerenje o završenom školovanju( original ili ovjerena kopija)
– uvjerenje o državljanstvu ( original ili ovjerena kopija)
– uvjerenje nadležne službe za zapošljavanje da se kandidat nalazi na evidenciji nezaposlenih osoba)

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta, izabrani kandidati bit će dužni dostaviti prilikom zaključivanja ugovora o volontiranju.

Zaprimljene prijave razmotriti će posebno formirano povjerenstvo koje će utvrditi rang listu prijavljenih kandidata koja će se dostaviti ministrima na odlučivanje o zaključivanju ugovora i raspoređivanju volontera.

Rezultati Javnog poziva objavit će se na službenoj web stranici Vlade Kantona Središnja Bosna.

Volonteri sa visokom stručnom spremom primaju se na stručno osposobljavanje za samostalan rad bez zasnivanja radnog odnosa (volonterski rad) , koji može trajati najdulje godinu dana.

Prava volontera po osnovu volonterskog rada propisana su člankom 34. Zakona o radu ( Službene novine F BiH , broj 62/15) i člankom 43. Zakona o plaćama i naknadama u tijelima vlasti Kantona Središnja Bosna (Službene novine KSB/SBK , broj 2/12), uz napomenu da će se volonterima isplaćivati naknade za topli obrok i prijevoz.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti ( putem pošte ili direktno ) na adresu :

Vlada Kantona Središnja Bosna
Služba za zajedničke poslove – Prijava za Javni poziv
Stanična 43
72 270 Travnik

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim listovima i na službenoj web stranici Vlade Kantona ( računajući od posljednje objave).

Nepotpune , neuredne i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

 
Vlada SBK/Travnicki.info