BH Telecom
Aktuelno

Vlada SBK/KSB će osigurati 350.000 KM za nabavku CT aparata za JU Bolnica Travnik

Na danas održanoj, 46. sjednici, Vlada Srednjobosanskog kantona donijela je Zaključak kojim će se osigurati sredstva u iznosu od 350.000 KM za nabavku CT aparata u JU Bolnica Travnik.

U nastavku pogledajte i ostale detalje sa današnje sjednice:

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 45.sjednice Vlade SBK.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike i Ministarstva privrede, Vlada SBK je dala saglasnost na Mišljenje o Prednacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju o socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba.

Data je i saglasnostt na Odluku o izmjenama i dopunama sistematizacije radnih mjesta u Zavodu za javno zdravstvo Srednjobosanskog kantona, a na prijedlog Zavoda.

Kantonalna uprava za pitanje boraca je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na Pravilnik o ostvarivanju prava na stipendije za 2017. godinu.

Vlada SBK je na prijedlog Skupštine SBK dala slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost na prijedlog Programa o raspodjeli sredstava iz Proračuna Kantona Središnja Bosna za 2017.godinu, parlamentarnim političkim strankama, grupama i koalicijama,
– Programa utroška sredstava neprofitnim organizacijama za 2017. godinu
– Saglasnost na prijedlog Programa utroška sredstava pojedincima za 2017.godinu.

Na prijedlog Ministarstva prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – izgradnja rezervoara na vodu MZ Pridola – nabavka materijala, općina Busovača, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Samex“ d.o.o. Busovača,
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci radova – izgradnja zelenih otoka na području općine Kreševo, konkuretskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ceste Company“ d.o.o. Kiseljak,
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – završetak projekta fekalne kanalizacijske mreže u Krušćici, „Đelilović –Huremi“, općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM IUT Haskić“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje ugovora o javnoj nabaci – izrada šahtova za prečišćavanje mješovitih otpadnih voda iz naselja Krušćica i dijela grada Vitez – Vučjaci, općina Vitez, direktnim sporazumom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „Ganik i.d.a.“ d.o.o. Vitez,
– Odluka o ovlaštenju Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za rapolaganje sredstavima iz Fonda za zaštitu okoliša SBK namijenjenih za zaštitu okoliša za 2017. godinu.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o poništenju Odluke o akontativnoj raspodjeli sredstava za sufinansiranje troškova prijevoza učenika osnovnih škola za X mjesec 2016. godine.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala saglasnost za pokretanje procedure nabavke peći za zagrijavanje zgrade PS Fojnica, za realizaciju nabavke procjenjena vrijednost je do 6.000,00 KM.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme uposlenika – viši referent za IKT poslove u Općinskom sudu u Travniku.

Na prijedlog istog ministarstva Vlada SBK je primila k znanju Informaciju o Odluci Ustavnog suda BiH o isplati nematerijalne štete zbog nedonošenja odluke u razumnom roku.

Služba za zajedničke poslove je predložila, a Vlada SBK dala saglasnost na potpisivanje Aneksa ugovora o pružanju usluga korištenja i održavanja parking prostora sa JP „Stan“ d.o.o. Travnik za 2017. godinu.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK dala usvojila Izvještaj o dodijeljenim jednokratkim novčanim pomoćima u 2016. godini.

Vlada SBK je usvojila Izvještaje o radu inspekcija i Izvještaj o realizaciji zaključaka Vlade SBK za prvu sjednicu u mjesecu januaru.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK utvrdila Nacrt Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i uputila u dalju proceduru.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost na raspisivanje natječaja za nastavno i nenastavno osoblje za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike je predložilo, a Vlada SBK donijela Zaključak kojim će se osigurati sredstva u iznosu od 350.000,00 KM, ekonomski kod 615100 (kapitalni transferi za nabavku opreme zdravstvenim ustanovama kantona) na ime nabavke CT aparata u JU bolnici Travnik.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

– Saglasnost za potpisivanje Aneksa ugovora sa prijevoznicima u postupku Javnih nabavki koje su provodile osnovne škole na području općine Dobretići do okončanja procedure odabira najpovoljnijeg prijevoznika učenika u postupku Javne nabavke za nastavnu 2016/ 2017. godine,
– Saglasnost da načelnici općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Jajce i Dobretići potpišu Anekse ugovora sa prijevoznicima u postupku Javnih nabava koje su provodile općine, do okončanja procedure odabira najpovoljnjijeg prijevoznika učenika u postupku Javnih nabava za nastavnu 2016/2017 godine,
– Saglasnost za potpisivanje pojedinačnih Ugovora za 2017. godinu, sa prijevoznicima koji obavljaju prijevoz učenika osnovnog obrazovanja na temelju potpisanog Okvirnih sporazuma o prijevozu učenika osnovnog obrazovanja.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku i izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava Budžeta SBK na ime sufinansiranja radova na utopljavanju objekta kroz renoviranje krovnih područja na Hrvatskoj bolnici dr.fra. Mato Nikolić.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada SBK je usvojila Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih rada za period oktobar-decembar 2016. godine.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost za pokretanje procedure nabavke usluga zdravstvenog pregleda policijskih službenika i zdravstvenog pregleda kandidata za prijem u policijsku službu Ministarstva unutrašnih poslova.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva zdravstva i socijalne politike donijela Odluku o davanju saglasnost za nabavku medicinske opreme i davanju saglasnosti na izdavanje garancije za uredno izvršenje ugovora, odlukom se daje saglasnost Vladi SBK da putem resornih ministarstava izvrši nabavku medicinske opreme za potrebe kvalitetnije usluge u SBK, u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 KM.

Na prijedlog istog ministarstva Vlada SBK je donijela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke za nabavku: Višeslojnog spiralnog sustava za kompjuteriziranu tomografiju (CT aparat), u vrijednosti do 500.000,00 KM, Dvoglavog sustava za ubrizgavanje kontrastnog sredstva u vrijednosti do 45.000,00 KM i Radiografskog RTG sustava u vrijednosti do 250.000,00 KM, a na temelju prethodno donesene odluke o nabavci medicinske opreme.

Data je i saglasnost na Plan nabavke roba i usluga za Budžetsku 2017. godinu za Ministarstvo zdravstva i socijalne politike.

Izvor: Vlada SBK/KSB