Arhiva

Vujanović: U svom radu ću se pozivati na Reformsku agendu

Reformska agenda utemeljuje pokretanje procesa oporavka ekonomije, ekonomskog rasta i zapošljavanja u BiH, odnosno u Federaciji BiH. U inaguracionom govoru sam najavio da ću se u svom radu pozivati na Reformsku agendu i vezano uz to sam odmah po preuzimanju Federalnog ministarstva trgovine u istom inauguriraro svoju logiku i metodu rada, a to je ‘products orientated’ – rekao je u intervjuu za Fenu nedavno imenovani ministar trgovine FBiH Zlatan Vujanović.

Razgovarao: Dragan Vuković

Kaže da je posjete lokalitetima te lično upoznavanje s menadžmentima naših najvećih trgovačkih privrednih subjekata prolongirao radi prioritetizacije donošenja odgovarajućeg podzakonskog akta, kojim će biti omogućeno vođenje trgovačke knjige, osim u pisanoj, kako je do sada bilo jedino zakonski valjano, tako i u elektronskoj formi.

– Na taj način će biti omogućeno olakšanje poslovanja prvenstveno naših, prethodno spomenutih, najvećih trgovačkih privrednih subjekata, kao i ostalih privrednih subjekata koji se bave trgovinom naveliko. Uslov za elektronsko vođenje trgovačke knjige naveliko će biti posjedovanje neke od certificiranih sofisticiranih softverskih aplikacija, koje nude i obavljaju sve zakonski obavezne knjigovodstvene i računovodstvene printing/hardcopy opcije, a koje su već u upotrebi u većini spomenutih trgovačkih privrednih subjekata kao interni kontrolni i backup knjigovodstveni i računovodstveni servis. Davanjem mogućnosti elektronskog vođenja trgovačke knjige će velikim trgovačkim privrednim subjektima omogućiti puno lakši i brži promet robe, te isto tako značajnu racionalizaciju i optimizaciju ljudskih resursa – kazao je ministar Vujanović.

Među prioritetnim aktivnostima Federalnog ministarstva trgovine koje se oslanjaju na Reformsku agendu je, kako kaže ministar, i rad na inoviranju postojećih zakonskih i podzakonskih akata iz sektora unutrašnje trgovine koji će pospiješiti i ubrzati razvoj trgovine u FBiH, kao i lakšu integraciju u EU. Jedno od planiranih inoviranih zakonskih rješenja, u skladu s Reformskom agendom je ono koje će donijeti značajno pojednostavljenje postupka otpočinjanja obavljanja trgovačke djelatnosti, odnosno smanjenje administrativnih procedura za izdavanje rješenja kojima se odobrava obavljanje trgovačke djelatnosti.

– Osim navedenog, Federalno ministarstvo trgovine kontinuirano poduzima mjere i aktivnosti koje imaju za cilj stvaranje okvira za poboljšanje uslova za obavljanje poslova iz sektora vanjske trgovine, regulacije tržišta cijena i prometa naftnih derivata, a sve radi smanjenja i onemogućavanja sive ekonomije u FBiH i unapređenja ekonomskih interesa potrošača – dodaje ministar.

U svom daljem radu će istrajavati da se u normativnom dijelu koji je u nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine osigurava zdrav i konkurentan poslovni ambijent između trgovaca i dobavljača (proizvođača), a sve radi povećanja konkurentnosti uz fer uvjete trgovine i fer konkurenciju svih učesnika u prometu robe i usluga.

– Na globaliziranom tržištu trgovina vidi svoj opstanak u čvršćoj povezanosti s domaćom proizvodnjom, kao i cijenama koje će biti konkurentne stranom proizvodu. Uloga trgovine, između ostalog, jest da kao ekonomičan i funkcionalan lanac snabdijevanja robom i uslugama građana i privrede, podiže nivo razvijenosti zemlje u cjelini i da kao faktor uravnoteženja regionalnog razvoja bude i integracioni element privrednog razvoja jedne zemlje. Činjenica je da je trgovina u poslijeratnom periodu u Federaciji BiH bila jedan od najatraktivnijih sektora za strane investicije. Domaće kompanije, nedovoljno iskusne i opterećene problemom nedostatka kapitala, nisu bile u mogućnosti kao veliki strani trgovački lanci da na dugi rok osiguraju sebi nova učešća na tržištu.U sadašnjoj konstelaciji nabave, dobavljači su prinuđeni maksimizirati svoje rabate prema trgovačkim lancima, a u takvim odnosima domaći proizvođači su posebno ranjivi, jer ako počnu dizati cijene kako bi opstali, njihovi proizvodi postaju preskupi po kriterijima trgovaca koji se automatski opredjeljuju za uvoznu robu. Trgovački lanci u svojoj poslovnoj politici imaju posebno neravnopravan tretman domaćih proizvoda utvrđivanjem iznimno visokih marži. Marža je u strukturi maloprodajne cijene veoma bitna odrednica na koju utiče i utvrđuje je samo trgovac i na taj način stavlja u podređen položaj domaće proizvođače, jer je time cijena njihovih proizvoda enormno visoka i nekonkurentna u odnosu na drugu robu. Ovo je važno jer u uslovima slabe kupovne moći građana cijena gotovo najbitnija i najuočljivija odrednica u odabiru robe pri kupovini.Fer uslovi trgovine i podržavanje fer konkurencije, poslovnih običaja koji su se ustalili u praksi obavljanja određene djelatnosti u prometu robe i pružanja usluga, kao dobri poslovni običaji, proizilaze iz Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o konkurenciji BiH, Zakona o unutrašnjoj trgovini i iz ostalih zakonskih propisa koji su na snazi u Federaciji BiH i Bosni i Hercegovini – naglasio je ministar Vujanović.

Federalno ministarstvo trgovine kao jedan od nosioca zaštite potrošača u svojim godišnjim planovima rada kontinuirano utvrđuje aktivnosti na unapređenju zaštite prava i ekonomskih interesa potrošača. Ekonomski interes potrošača i njegova zaštita je jedno od osnovnih prava potrošača koje se ostvaruje kako donošenjem i provođenjem propisa od nadležnih organa na svim nivoima vlasti, tako i aktivnostima i djelovanjem udruženja za zaštitu potrošača.

– U normativnom uređenju ove oblasti postoji potreba, u skladu s obavezama Bosne i Hercegovine prema Sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju, za izmjenu i dopunu Zakona o zaštiti potrošača BiH radi njegovog usklađivanja s potrošačkim regulativama EU. Kako je predlagač ovog zakona Vijeće ministara BiH, Federalno ministarstvo trgovine će inicirati izmjene Zakona pri čemu ćemo nastojati ostvariti punu saradnju s Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH i resornim ministarstvom Republike Srpske. U podizanju javne svijesti, edukaciji i povećanju informisanosti potrošača o njihovim pravima i obavezama značajnu ulogu imaju udruženja potrošača, te ovo ministarstvo za sufinansiranje i podršku njihovom radu u budžetu FBiH redovno osigurava finansijska sredstva.Saradnja Federalnog ministarstva trgovine i udruženja je na zadovoljavajućem nivou, a ostvaruje se davanjem stručne podrške udruženjima o određenim pitanjima, dok s druge strane udruženja dostavljaju Ministarstvu podatke i ukazuju na najčešće slučajeve kršenja prava potrošača – rekao je federalni ministar trgovine.

Vujanović je pohvalio i saradnju s inspekcijskim organima, kazavši da u svom radu Federalna uprava za inspekcijske poslove vrši inspekcijski nadzor nad propisima koji su u nadležnosti Federalnog ministarstva trgovine te da je u dosadašnjem radu saradnja s Upravom bila na zadovaljavajućem nivou, kao i da će nastojati da se ta saradnju koliko god moguće još više unaprijedi i intenzivira.

Također Vujanović ističe da se i na nivou entiteta kontinuirano vrši harmonizacija propisa u oblasti unutrašnje trgovine upravo radi ostvarivanja jedinstvenog tržišta u BiH i u tom smislu će Ministarstvo nastaviti dosadašnju uspješnu saradnju s RS-om i Brčko Distriktom.

Na pitanje koja zakonska rješenja Ministarstvo ima u planu i koja su u pripremi, ministar kaže da u skladu s Privremenim sporazumom, zauzetim stavom Evropske komisije i WTO sporazumom, postoji potreba donošenja izmjena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini kao i člana 13. istog zakona i njegovog usklađivanja s navedenim sporazumima radi uređivanja fer tržišta prehrambenih proizvoda i davanja jednake šanse svim učesnicima na unutrašnjem tržištu da pod istim uvjetima (ravnopravno) plasiraju svoje proizvode na policama trgovačkih objekata.

– U parlamentarnoj proceduri je i donošenje zakona o nedopuštenom oglašavanju u Federaciji BiH koji ima za cilj sprečavanje nedopuštenog oglašavanja od trgovaca uspostavljanjem minimalnih i objektivnih kriterija koji određuju da li je neko oglašavanje obmanjujuće, odnosno nedopušteno upoređujuće, a time se postiže ravnopravnija tržišna konkurencija. Budući da oglašavanje ima veliki uticaj na funkcionisanje tržišta, a da obmanjujuće i nedopušteno upoređujuće oglašavanje može da dovede do narušavanja tržišne konkurencije, od velike je važnosti ovu oblast normativno urediti i uskladiti na jedinstvenom ekonomskom prostoru Bosne i Hercegovine – rekao je federalni ministar trgovine Zlatan Vujanović u intervjuu Feni.

FENA