Transparency International
Aktuelno

Bolnica ”Dr. fra Mato Nikolić” Nova Bila: Oglas za posao

Planet obuca

Broj: 01-1454-2/21
Datum: 10.05.2021. godine
Na temelju članka 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije FBiH“ broj: 26/16 i
89/18), članka 3. i 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu
Središnja Bosna (Službene novine KSB br: 7/19, 9/19 i 1/21) i Odluke o raspisivanju javnog
oglasa broj: 01-1454/21 od 07.05.2021. godine, ravnatelj Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato
Nikolić“ Nova Bila, raspisuje:
JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. DOKTOR MEDICINE, specijalista anestezije i reanimacije – 2 izvršitelja
Sa izabranim kandidatima će biti potpisan ugovor o radu na neodređeno vrijeme uz
ugovaranje probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca

Opis poslova: sudjeluje u izradi planova i programa zdravstvene zaštite; sudjeluje u
osiguranju prostornih, kadrovskih i organizacijskih uvjeta rada; izvedba svih traženih pretraga
točno i pravovremeno; aktivno sudjelovanje u izvođenju pretraga na razini suvremenih
dostignuća; pružanje polikliničko konzilijarnih usluga; sudjeluje u uvođenju novih metoda
rada, ispitivanju preciznosti i reproducibilnosti; vodi propisanu dokumentaciju, evidenciju i
izvješća, sudjeluje u edukaciji specijalizanta i pripravnika; sudjeluje u provođenju
zdravstvenog prosvjećivanja i zdravstvenog odgoja; daje mišljenje o radnoj sposobnosti
bolesnika liječniku medicine primarne zdravstvene zaštite, liječničkoj invalidskoj i drugim
komisijama; daje stručno mišljenje na službene zahtjeve; praćenje i pružanje vitalnih
statističkih podataka iz zdravstvene oblasti vezano uz odgovarajuću problematiku, odnosno
svoj djelokrug rada; surađuje s drugim radnicima i s zdravstvenim radnicima primarne
zdravstvene zaštite; daje stručne savjete u vezi provođenja primarne, sekundarne i tercijarne
prevencije; prati uspješnost dijagnostičkih i terapeutskih postupaka i valorizira uspješnost
rada; sudjeluje u redovnoj i kontinuiranoj edukaciji članova svoga tima; obavlja poslove u
smjeni, dežurstvu i pripravnosti; pruža hitnu medicinsku pomoć oboljelima; upućuje oboljelog
na daljnje rehabilitacijske postupke; sudjeluje u organiziranju i provođenju internog nadzora
nad stručnim radom; vodi evidenciju rada; prijem bolesnika (anamneza, pregled); plan i
liječenje; obavljanje vizite; odgovarajući dijagnostički zahvati; odgovarajući terapeutski
postupci; praćenje razvoja bolesti; pružanje adekvatnog tretmana kod hitnih stanja;
sudjelovanje pri određivanju daljnjeg tretmana; rad u operacijskom bloku; kontrola vitalnih
funkcija; priprema, uvođenje i vođenje anestezije; anesteziranje bolesnika prilikom
dijagnostičkih zahvata; suradnja s kirurškim timom za vrijeme operacije; rad u jedinici
intenzivnog liječenja; buđenje bolesnika po završetku operativnog zahvata, postoperativni
tretman, reanimacija srca, odnosno CNS-a, predoperativna priprema pacijenta; reanimacija
vitalno ugroženih; rad u drugim organizacijskim jedinicama; u svrhu kontinuirane
organizacije i provođenja rada obavljanje svih drugih poslova neophodnih za izvršenje
programa rada, uključujući i rad u komisijama; otpust bolesnika sa preporukom o daljnjem
tretmanu i eventualnoj kontroli; brine za osobno usavršavanje; obavlja i druge poslove iz
djelokruga svoje specijalnosti; obavlja i druge poslove po nalogu šefa odjela; za svoj rad
odgovoran je šefu odjela.

Kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:
A) Opći uvjeti:
– stariji od 18 godina
– državljanstvo BiH
– opća zdravstvena sposobnost, fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog
mjesta
B) Posebni uvjeti:
– VSS, završen medicinski fakultet
– Položen stručni ispit
– Položen specijalistički ispit
– Posjedovanje važeće licence za samostalan rad
Ostali kriteriji koji će se bodovati prilikom odlučivanja o izboru kandidata su:
– Pismeni ispit
– Intervju
Prednost pri zapošljavanju:
U slučaju da nakon provođenja ispitnog dijela Javnog oglasa neki od kandidata budu imali
jednak broj bodova, prednost pri zapošljavanju će imati kandidat koji ima prioritet u
zapošljavanju. Prioritet u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentom
(potvrda, uvjerenje i sl.) koji prilaži prilikom prijave na Javni oglas, a sukladno Zakonu o
dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, kao i svim odgovarajućim
podzakonskim aktima, drugim propisima i ostalim provedbenim propisima koji bliže uređuju
ova pitanja, samo u slučaju kada se radi o prvom upošljavanju.
Potrebna dokumentacija uz prijavu:
1. Prijava na oglas s kraćim životopisom i obveznim kontakt podacima (adresa, br.
telefona, e-mail), potpisana od strane podnositelja,
2. Potvrda o prebivalištu (CIPS),
3. Uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od šest (6) mjeseci od dana izdavanja od
strane nadležnog organa. Pod važećim uvjetima o državljanstvu podrazumijeva se
uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana
izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa (a ne od datuma ovjeravanja kopije
istog) do dana predaje prijave na konkretan oglas,
4. Dokaz o posjedovanju stručne spreme (diploma medicinskog fakulteta),
5. Važeća licenca za samostalan rad izdata od nadležne liječničke komore
6. Uvjerenje/potvrda o položenom stručnom ispitu,
7. Uvjerenje/potvrda o položenom specijalističkom ispitu
8. Uvjerenje/potvrda kojom se dokazuje prednost pri zapošljavanju (uvjetno)
Svu dokumentaciju potrebno je dostaviti u originalu ili ovjerenim kopijama.
Mjesto rada: Travnik, Nova Bila, Dubrave bb

Radno vrijeme: redovan rad, dežurstva, pripravnost, rad po pozivu
Kandidati koji dostave pravovremene i potpune prijave, a ispunjavaju opće i posebne uvjete,
bit će obaviješteni o terminu polaganja pismenog ispita putem e-maila.
Samo izabrani kandidat je obvezan, prije potpisivanja ugovora o radu, dostaviti liječničko
uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Prijavu na javni oglas potrebno je dostaviti preporučeno poštom ili izravno na protokol
Hrvatske bolnice “Dr. fra Mato Nikolić“ – U ZATVORENOJ, NEPROVIDNOJ KUVERTI –
na adresu:
HRVATSKA BOLNICA „DR. FRA MATO NIKOLIĆ“ NOVA BILA
Dubrave bb, 72 276 Nova Bila, Travnik
Na koverti je potrebno navesti: „PRIJAVA NA JAVNI OGLAS – SPEC. AESTEZIJE I
REANIMACIJE – NE OTVARAJ – OTVARA POVJERENSTVO“.
Napomena:

Na poleđini kuverte obvezno navesti ime, prezime, adresu i broj telefona podnositelja prijave.
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana posljednje objave Obavijesti o javnom oglasu u
dnevnim novinama: „Dnevni list“, „Dnevni avaz“ i „Oslobođenje“. Tekst javnog oglasa
objavljen je na web stranici Hrvatske bolnice „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila
(www.bolnica-novabila.net).

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Hrvatska bolnica „Dr. fra Mato Nikolić“ Nova Bila nije u obvezi vraćanja dokumentacije
dostavljene u prijavi, osim na zahtjev podnositelja prijave, po okončanju postupka izbora
kandidata.

Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti pozivom na broj 030/708-572,
radnim danom u vremenu od 10:00 do 12:00 sati.
Nakon provedenog postupka, kandidati će biti obaviješteni o rezultatu Javnog oglasa putem emaila.

Ravnatelj
prim. Velimir Valjan, dr. med