BH Telecom
Aktuelno

Javni poziv studenticama i studentima iz Travnika i SBK

JAVNI POZIV STUDENTICAMA I STUDENTIMA

 

za podnošenje prijava za ferijalni rad u SR Njemačkoj u 2021. godini

 

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine poziva zainteresirane studentice i studente upisane na univerzitete i visoke škole u Bosni i Hercegovini da dostave prijave za rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta u 2021. godini u okviru Programa ferijalnog rada koji se odvija u saradnji sa Saveznom agencijom za rad SR Njemačke.

Za Bosnu i Hercegovinu u 2021. godinijeodobreno 50mjesta,od čega su studenticama/studentima univerziteta u Federaciji BiH dodijeljena32 mjesta, studenticama/studentima univerziteta u Republici Srpskoj 16 mjestai studenticama/studentima univerziteta u Brčko Distriktu BiH 2 mjesta.

 

Na ovaj poziv mogu se prijaviti isključivo redovne/i studentice/iuniverziteta i visokih škola u Bosni i Hercegovini koje/i nisu upisane/i u posljednju godinu studija.

 

Ostali uvjeti:

 • vrlo dobro i dobro poznavanje njemačkog jezika,
 • raspoloživost za rad u Njemačkoj u periodu koji nije kraći od dva mjeseca,
 • studentice/i se ne bi trebale/i ograničavati na neku regiju ili mjesto u kojem žele raditi,
 • spremnost za rad u što više industrijskih sektora u kojima se nude poslovi.
 • prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Prijava treba da sadrži sljedeće:

 1. Dva prijavna obrasca(Bewerbungsbogen), obostrano štampana, čitko popunjena (po mogućnosti elektronski) na njemačkom jeziku sa unesenim datumom i potpisom,
 2. Dvije fotografije novijeg datuma (format za pasoš),
 3. Dva primjerka obrascaErklärung zur Immatrikulationsbescheinigungpopunjena na njemačkom ili engleskom jeziku sa datumom izdavanja, potpisom odgovornog lica i pečatom visokoškolske ustanove,

(Napomena: studentice/studenti trebaju kod sebe sačuvati jedan od dva navedena primjerka obrasca koji će, u slučaju da dobiju ponudu za rad, predati poslodavcupo dolasku u SR Njemačku.)

 1. Uvjerenje o studentskom statusu koje je izdao fakultet ili visoka škola na njemačkom ili engleskom jeziku (ako je uvjerenje izdato na jezicima u službenoj upotrebi u BiH, potrebno je priložitii prijevod dokumenta na njemački ili engleski jezik ovjeren od strane sudskog prevoditelja),
 2. Kopiju pasoša (samo stranica sa slikom),
 3. Ovjerenu kopiju vozačke dozvole (ako je posjeduju).

 

Način podnošenja prijava:

Zainteresirane/i studentice/i, koji ispunjavaju navedene uvjete, dostavljaju prijavna dokumenta preporučeno poštomna sljedeći način:

 • Studentice/ivisokoškolskih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj kantonalnoj službi za zapošljavanje,
 • Studentice/ivisokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj prema sjedištu ustanove u odgovarajućoj filijali Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske,
 • Studentice/i koje/i studiraju u Brčko Distriktu BiH Zavodu za zapošljavanje Brčko Distrikta BiH.

 

Prijave se mogu dostavljati i direktno Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine na adresu:

Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine

Đoke Mazalića 3

71000 Sarajevo

sa naznakom „Prijava za Ferijalni rad u SR Njemačkoj 2021“

 

Rok za dostavljanje prijava je ponedjeljak, 22.3.2021. godine.

 

Napomena:Prijavna dokumentacija se šalje u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke i ne vraća se studentima.

 

Kriteriji koji će se primjenjivati pri odabiru kandidata:

 • Spremnost za rad u SR Njemačkoj najmanje dva mjeseca (podrazumijeva da zvanični ljetni raspust relevantnih visokoškolskih ustanovamora trajati najmanje dva mjeseca).
 • Prednost će imati studentice/i koje/i dosadanisu sudjelovali u ovom programu ili su ranijih godinadostavljale/i prijave za učešće u programu, ali nisu dobile/i radne ponude.
 • U obzir će se uzimati i nivo znanja njemačkog jezika(na osnovu samoprocjene znanja iz Prijavnog obrasca).
 • Prethodno radno iskustvo je prednost.

 

Spisak studentica/studenata, čije će prijave na osnovu navedenih kriterija biti odabrane i proslijeđene u Saveznu agenciju za rad SR Njemačke, bit će objavljen na web stranici Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine:www.arz.gov.ba nakon izvršene selekcije.

 

Savezna agencija za radSR Njemačke će uzimati u obzir samo potpunu i ispravno popunjenu dokumentaciju koju dostavi Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

Studentice/studenti su u obavezi da se upoznaju sa informacijama o ovom programu u dokumentu FB– Informationsblatt, a za dodatna pojašnjenja se mogu obratiti i Agenciji za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine.

 

Kontakt osobe:

 

Merima Planinčić

tel.: 033/560 354

E-mail: merima.planincic@arz.gov.ba

 

Spomenka Došenović

tel.: 033/201 600

E-mail: spomenka.dosenovic@arz.gov.ba

 

Služba za zapošljavanje SBK/KSB