Transparency International
Na narednoj sjednici Vlade SBK/KSB: Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe boračke populacije
photo: Agencija DAN
Aktuelno

Na narednoj sjednici Vlade SBK/KSB: Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe boračke populacije

Planet obuca

Premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo, sazvao je 50. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, koja bi se trebala održati u četvrtak, 9.3.2017. godine, sa početkom u 9 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći Dnevni red:

 1. Zapisnik sa 49. redovne i 18. vanredne sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona– sekretar Vlade Kantona
 2. Razmatranje amandmana na Prijedlog zakona o pravobranilaštvu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 3. Mišljenje na Nacrt zakona o štrajku Federacije Bosne i Hercegovine – Ministarstvo privrede
 4. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 5. Pravilnik o ostvarivanju prava u smrtnom slučaju boraca – Kantonalna uprava za borce
 6. Program i kriteriji utroška sredstava sa pravnu pomoć borcima – Kantonalna uprava za borce
 7. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe boračke populacije(4x) – Kantonalna uprava za branitelje
 8. a) za topličko-klimatsko liječenje
 9. b) za zdravstvenu zaštitu boraca i članova njihovih porodica
 10. c) za putne troškove za liječenje u inozemstvu
 11. d) za finansiranje promjenjene radne sposobnosti
 12. Prijedlog odluke o određivanju osnovice za plaću za februar 2017.g. – Ministarstvo finansija
 13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “poticaj privredi” lot 5 (sufinanciranje nastupa na Međunarodnom gospodarskom sajmu “Mostar 2017”) – Ministarstvo privrede
 14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa pozicije “poticaj privredi” lot 8- sredstva rezerve – Ministarstvo privrede
 15. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje Zavoda za javno zdravstvo KSB/SBK ( za I. mjesec 2017.g.) – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu projektne dokumentacije “Elektroinstalacije, termoinstalacije i elaborat zaštite od požara u glavnom projektu adaptacije zgrade MUP-a” – Kantonalni zavod za prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa
 17. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 18. a) Rješenje o imenovanju radne grupe za koordiniranje aktivnosti na izradi Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara Srednjobosanskog kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 19. Izvještaj načelnika općine Kreševo i općine Jajce o utrošku sredstava po odlukama Vlade Kantona – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
 20. Izvještaj o radu Odjela za internu reviziju za 2016.godinu – Ministarstvo finansija
 21. Izvještaj o radu Kantonalnog javno pravobranilaštva za 2016.godinu – Kantonalno javno pravobranilaštvo
 22. Informacija o aktivnostima na izradi Zakona o državnoj službi u Srednjobosanskom kantonu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 23. Informacija o odlukama Ustavnog suda BiH dostavljenih na naplatu zbog neizvršavanja sudskih odluka u razumnom roku (po zaključku Vlade) – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 24. Informacija o popisu volontera raspoređenih u Ministarstvu privrede – Ministarstvo privrede
 25. Saglasnost Općinskom sudu u Bugojnu za uplatu doprinosa za penzijsko osiguranje za Senada Bostu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 26. Saglasnost Kantonalnom javnom pravobranilaštvu za nabavku eksternog HDD 1 TB – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 27. Saglasnost za nabavku usisavača za potrebe Općinskog suda u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 28. Saglasnost za sufinansiranje projekta utopljavanja zgrade MSŠ” Donji Vakuf” – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 29. Saglasnost za zaključivanje ugovora o privremenim i povremenim poslovima za poslove revizije – Kantonalna uprava za borce
 30. Saglasnost na Memorandum o evropskom partnerstvu Vlade Kantona i Evropskog pokreta u BiH – premijer Kantona
 31. Saglasnost na Plan nabavki iz oblasti vodoprivrede za 2017.g. – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 32. Saglasnost za Plan nabavki Ministarstva privrede za 2017.godinu – Ministartstvo privrede
 1. Saglasnost za Plan nabavki Ureda za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu za 2017.godinu – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu
 1. Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u mjesecu mart 21017.g. – Stručna služba
 2. a) Kantonalni arhiv
 1. 30. Razrješenja i imenovanja
 1. a) Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje
 2. b) Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti zamjenika direktora Zavoda za zdravstveno

c) Rješenje o imenovanju članova Komisije za javne nabavke za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Vlada SBK/KSB