Transparency International
Arhiva

NAGRADNI KONKURS: Izrada idejnog rješenja uređenja gradskog parka, Lokalitet „Park Hadži Ali–begova džamija“ Travnik

Planet obuca

Broj: 01-49-818/16-1
Datum: 21.9.2016. godine

Na osnovu člana 33. stav (1) pod b) i 35. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik BiH“ broj 39/14), Rješenja o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-49-818/16 od 21.9.2016.godine člana 39. Statuta općine Travnik, prečišćeni tekst („Službene novine općine Travnik“ broj 11/05), načelnik Općine Travnik raspisuje:

NAGRADNI KONKURS

Za izradu urbanističko – arhitektonski projekat “Izrada idejnog rješenja uređenja gradskog parka, Lokalitet „Park Hadži Ali – begova džamija“ Travnik u Travniku, konkursni rad

1. Predmet nabavke je: “Izrada idejnog rješenja uređenja gradskog parka, Lokalitet „Park Hadži Ali – begova džamija“ Travnik u Travniku

2. Cilj konkursa: Park se nalazi u kulturno – istorijskoj zoni grada Travnika, čiji je nekada bio integralni dio, a sada je izolovan u neutralnu cjelinu uz Hadži Ali – begovu džamiju te je osnovni cilj konkursa je vratiti i sačuvati memoriju o njegovom istorijskom identitetu, tj. predstaviti kulturnu slojevitost toga prostora. Naime, sadašnji park je bio sastavni dio dvorišta saraja, vezirovog Konaka sa ulaznom kapijom koja se nalazila kod Sahat kule, odakle je staza vodila pred sami ulaz u pašin dvor.

3. Kontakt osobe: Azra Topčić, tel. 030 511 277, fax: 030 511 825, E-mail:azra.topcic@opcinatravnik.com.ba, Azra Balagić tel. 030 511 277, fax: 030 511 825, E-mail:azra.balagic@opcinatravnik.com.ba

4. Idejno rješenje urbanističko – arhitektonskog projekta “Izrada idejnog rješenja uređenja gradskog parka, Lokalitet „Park Hadži Ali – begova džamija“ Travnik u Travniku treba da ispuni sljedeći urbanističko – ambijentalni koncept:
– Kao u projektnom zadatku

5. Alternativne ponude: Učesnici na konkursu imaju pravo ponuditi samo jedan konkursni rad. Nisu dozvoljeni alternativni konkursni radovi.

6. Procedura registracije i prijavljivanje

6.1. Registracija za konkurs vrši se preuzimanjem tenderske dokumentacije. Tenderska dokumentacija može se preuzeti lično svakim radnim danom od 07:00 do 15:30 sati u kancelariji broj 40. Ili 42 općine Travnik ili dostaviti putem pošte uz prethodni pismeni zahtjev za dostavljanje konkursne dokumentacije u roku koji je naveden u ovoj tenderskoj dokumentaciji. Pismeni zahtjev se može uputiti lično, putem faksa ili e-maila na adresu ugovornog organa

6.2. Adresa za prijavljivanje (slanje konkursnog materijala) na konkurs je: Općina Travnik, Konatur bb, 72270 Travnik – Protokol općine.

6.3. Radovi se predaju lično na Protokol općine Travnik ili putem pošte na navedenu adresu do datuma 7.11.2016. godine do 14:00 sati u zapečačenoj koverti sa naznakom: „KONKURSNI RAD ZA IZRADU IDEJNOG RJEŠENJA UREĐENJA GRADSKOG PARKA, LOKALITET „PARK HADŽI ALI – BEGOVA DŽAMIJA“ TRAVNIK U TRAVNIKU – NE OTVARAJ“ i za ugovorni organ nije relevantno kada je ona poslata niti na koji način. Bilo kakvi troškovi koje ima kandidat za učešće u nadmetanju ili povodom učešća na konkursu ne obavezuju ugovorni organ da snosi bilo kakvu odgovornost ili obavezu naknade ili eventualne štete.

7. Dokumentacija koja se daje učesnicima konkursa:

– Tekst konkursa
– Projektni zadatak sa skicama
– Obavještenje o nabavci
– Prijava na konkurs

8. Sadržaj konkursnog rada: Učesnici konkursa su obavezni u analognoj i digitalnoj formi, dostaviti sljedeće priloge:
– Tekstualni prilozi:
Obrazloženje idejnog rješenja (Tehnički opis)
– Grafički prilozi
Situacija
Osnovna koncepcija prostora sa parternim rješenjem
Karakteristični presjeci – pogledi
Plan regulacije i nivelacije
Hortikulturno rješenje
Idejni projekti planiranih objekata
Detalji urbane opreme i njihova materijalizacija
Prezentacija – 3D vizualizacija prostora (u softveru po izboru)

9. Pravo učešća:

9.1. Na konkurs za izradu idejnog urbanističko – arhitektonskog projekta “Izrada idejnog rješenja uređenja gradskog parka, Lokalitet „Park Hadži Ali – begova džamija“ Travnik u Travniku, pravo učešća imaju sva fizička lica (pojedinci ili sa saradnicima) koja posjeduju obrazovanje iz oblasti arhitekture, urbanizma, likovnih, primjenjenih umjetnosti ili drugih umjetničkih usmjerenja i pravna lica registrovana za obavljanje naprijed navedenih djelatnosti u skladu sa važećim propisima u BiH.

9.2. U svrhu ispunjavanja uslova, iz prethodne tačke, ponuđači uz ponudu trebaju dostaviti:
– Fizička lica: ime i prezime autora ili imena članova autorskog tima, adrese, dokaz o posjedovanju validne diplome arhitekture, urbanizma, likovnih, primjenjenih umjetnosti ili nekog drugog umjetničkog usmjerenja – original ili ovjerena kopija diplome na ime autora ili autorskog tima
– Pravna lica: dokaz o registraciji u odfgovarajućim profesionalnim ili drugom registru zemlje u kojoj je registriran ili da obezbijedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njihovo pravo da obavljaju profesionalnu djelatnost, koja je u vezi sa predmetom nabavke, konkursa. Dostavljeni dokazi se priznaju bez obzira na kojem nivou vlasti su izdati.
Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije.

9.3. Pravna i fizička lica uz ponudu trebaju dostaviti:
– Izjavu da je priloženi rad izvorno autorsko djelo i
– Izjavu autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja prenosi na općinu Travnik, ukoliko bude među nagrađenim.
– Uvjerenje nadležnog suda kojim dokazuje da u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju, prevaru ili pranje novca
Navedene izjave sastavlja sam autor ili autorski tim ili ovlašteno lice pravnog lica, na posebnom papiru i moraju biti ovjerene kod organa nadležnog za ovjeru dokumenata (sud, notar ili općina).
U razmatranje se neće uzeti prijave koje budu dostavljene neblagovremeno i ne budu sadržavale obavezne elemente navedene u konkursnoj dokumentaciji.

10. Slanje radova, očuvanje anonimnosti i identifikacija autora

10.1. Autori svoje radove dostavljaju u neprozirnoj zatvorenoj koverti sa identifikacijskom šifrom koja se sastoji od tri velika slova i tri broja, a upisuje se u gornjem desnom ugu omotnice. Ova koverta sadrži dvije koverte sa istom šifrom i to:
a) Jedna koverta (neprozirna i zatvorena) sa naznakom „AUTOR“ na sredini, te u desnom uglu iste, indentifikacionu šifru u kojoj su sadržani sljedeći podaci:
– Fizička lica:
Ime i prezime autora ili imena članova autorskog tima, adresa, dokaz o posjedovanju validne diplome arhitekture, urbanizma, likovnih, primjenjenih umjestnosti ili nekog drugog umjetničkog usmjerenja (original ili ovjerena kopija), izjavu da je priloženi rad izvorno autorsko djelo (original ovjeren od strane nadležnog organa), te izjavu autora da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja prenosi na općinu Travnik ukoliko bude među nagrađenima (original ovjeren kod nadležnog organa)
– Pravna lica:
Izvod iz sudskog registra za obavljanje predmetne djlatnosti ili ekvivalnet dokument izvoda iz sudskog registra (original ili ovjerena kopija); izjavu da je priloženi rad izvorno autorsko djelo (original ovjeren kod nadležnog organa) i izjavu ovlaštene osobe, da autorska prava i prava korištenja predloženog idejnog rješenja se prenose na općinu Travnik, ukoliko bude među nagrađenima (original ovjeren od strane nadležnog organa).
b) Druga koverta (neprozirna i zatvorena) sa naznakom „KONKURSNI RAD“ na sredini i u desnom uglu iste identifikacionu šifru u kojoj je sadržan konkursni rad sa svim zahtjevanim prilozima iz ovog konkursa. Svaki prilog na poleđini mora sadržavati naznačenu šifru.
c) Svako drugo označavanje konkursnog rada, a koje bi moglo ugroziti anonimnost autora povlači isključivanje konkursnog rada iz postupka ocjenjivanja. Odluko o tome donosi Komisija.
d) Ovako upakovani radovi dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu ugovornog organa kako je navedeno u tački 6.3. ove tenderske dokumentacije.

10.2. Idejna rješenja – autorski radovi, sačinjeni na osnovu uslova iz konkursne dokumentacije, sadrže priloge navedene u konkursnoj dokumentaciji s numerisanim stranicama, a radi potpune anonimnosti ne smiju biti obilježeni nikakvom drugom oznakom. Svako drugo označavanje konkursnog rada koje bi moglo narušiti anonimnost autora povlači isključivanje konkursnog rada iz postupka ocjenjivanja. Odluku o tome donosi Komisija.
Učesnici Konkursa prihvataju uslove konkursa činom predaje konkursnog rada. Nakon provedenog postupka otvaranja konkursnih radova iste će komisija za javne nabavke proslijediti Konkursnoj komisiji za odabir idejnog rješenja koja će pristupiti ocjenjivanju i donošenju konačne odluke o izabranom radu i redosljedu nagrada u skladu sa odredbama ovog Konkursa.

11. Nagrade

Ukoliko do utvrđenog roka za predaju radova budu dostavljena najmanje tri kvalifikovana konkursna rada koji ispunjavaju uslove Konkursa, komisija će pristupiti njihovom ocjenjivanju.

Odlukom Komisije dodijeliće se nagrade i to.

I Nagrada u iznosu od 3.000,00 KM

II Nagrada u iznosu od 1.500,00 KM

III Nagrada u iznosu od 500,00 KM

Ukupan fond nagrada iznosi 5.000,00KM

Dodijeljena nagrada podrazumijeva otkup autorskog djela (idejnog rješenja).

Nagrada se dodjeljuje u brutto iznosu, ujedno predstavlja i naknadu za otkup nagrađenog rada, odnosno otkup svih autorskih prava od autora, a na osnovu ugovora o autorskom djelu uz mogućnost eventualne dorade, čija je vrijednost uključena u nagradu, ukoliko tijela nadležna za izdavanje urbanističke saglasnosti budu zahtijevala neke ispravke.
Sudionicima konkursa koji ne budu nagrađeni radovi se vraćaju putem pošte na dostavljene adrese ili se isti mogu preuzeti lično u roku od 10 dana nakon obavještenja o rezultatima Konkursa.

12. Konkursna komisija
Za odabir najboljeg idejnog projekta imenovaće se Konkursna komisija.
Komisija će završiti sa radom u roku od 15 dana od dana predviđenog za predaju konkursnih radova. Komisija će u toku evaluacije ideja predloženih rješenja poštovati odredbe pravilnika i statuta strukovnih organizacija iz oblasti arhitekture, urbanizma, likovnih i primjenjenih umjestnosti, odnosno pravila odgovarajućih asocijacija u BiH i kriterije sadržane u konkursnoj dokumentaciji. Komisija može ocijeniti da pristigli radovi nisu zadovoljili sa stanovišta jednog ili više traženih elemenata ovog konkursa, a za koje ocijeni da su bitni za analize, te u tom slučaju nije obavezan dodijeliti nagradu.
O rezultatima ocjene konkursa, kandidati će biti obaviješteni pismenim putem na dostavljene adrese.
Nakon ocjene radova procedura javne nabavke nastaviti će se u skladu sa članom 33. Zakona o javnim nabavkama.

13. Kriterij za ocjenu prema redosljedu njihovog značaja
Kod ocjene radova za nagradu, prema redosljedu značaja, cijenit će se:
– Funkcionalnost
– Estetika i originalnost
– Racionalnost

14. Rok za prijem zahtjeva za učešće ističe dana 7.11.2016. godine u 14:00 sati.
Prijavljivanje na konkurs moguće je od dana objave obavještenja na Portalu AJN, web stranici Općine Travnik www.opcinatravnik.com.ba. Javno otvaranje prispjelih koverata će se izvršiti dana 7.11.2016. godine u 14:45 sati u maloj Sali općine Travnik na I spratu zgrade.

Na javnom otvaranju ponuda za konkurs će se ustanoviti isključivo sadržaj dostavljene koverte.

15. Konkursni radovi koji stignu nakon isteka roka za predaju biće vraćeni neotvoreni. Nekompletni konkursni radovi neće se uzeti u razmatranje.

Općina Travnik

Trebamo da znamo!