BH Telecom
Aktuelno

Oglas za posao: JKP ”Bašbunar” Travnik u radni odnos prima radnike na četiri pozicije

Na osnovu člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Federaciji BiH (“Službene novine “ F BiH, broj: 13/19 ), člana 4. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (“Službene novine “ SBK, broj: 07/19 ),člana 12. stav 5. tačka 7. Statuta JKP “ Bašbunar “ Travnik, broj:

S-319/06, od 07.04.2006. godine, izmjenama i dopunama Statuta OPU 2135/08, od 04.03.2009. godine, izmjenama i dopunama Statuta OPU-IP 1148/2011, od 09.08.2011. godine,  i Odluke direktora o pokretanju procedure za prijem u radni odnos, broj: 01-5584/23, od 10.10.2023. godine, objavljuje se:

JAVNI OGLAS

za prijem radnika na radnim mjestima utovarivač otpada, vodoinstalater, vozač i električar u JKP “ Bašbunar “ Travnik

I  Objavljuje se Javni oglas za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme, uz obavezan probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca, za radna mjesta:

 1. Utovarivač otpada                                                       1 izvršilac,
 2. Vodoinstalater                                                             1 izvršilac,
 3. Vozač                                                                          1 izvršilac,
 4. Električar                                                                     1 izvršilac.

II  Kandidati trebaju da ispunjavaju slijedeće uslove:

Opći uslovi:

 1. da je državljanin Bosne i Herecegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova

Pored općih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove propisane za radno mjesto na koje se prijavljuju:

Pozicija pod rednim brojem 1.

Naziv radnog mjesta : Utovarivač otpada

Opis poslova:

 • utovara smeće u specijalno vozilo smetljar,
 • iznošenje i pražnjenje kanti i kontejnera u stambenim i poslovnim objektima i na javnim površinama,
 • rad se obavlja u pratnji specijalnog vozila za odvoz otpada,
 • u zimskom periodu po potrebi vrši poslove čišćenja snijega i otklanjanja poledice,
 • obavlja i druge poslove po nalogu Šefa RJ Čistoća.

Posebni uslovi:

 • osnovna škola
 • bez radnog iskustva

Pozicija pod rednim brojem 2.

Naziv radnog mjesta : Vodoinstalater 

Opis poslova:

 • vršenje popravki jednostavnijih kvarova na  vodovodnim i kanalizacionim instalacijama po radnom nalogu
 • montaže i održavanja cijevi i drugih uređaja za snabdijevanje vodom
 • ugrađivanje podzemnih i nadzemnih hidranata i garnitura za zasone,
 • obavezan je redovno održavati ispravnost sredstava rada,
 • obavlja i druge poslove po nalogu rukovodioca sektora, šefa RJ i neposredno nadređenog poslovođe

Posebni uslovi:

 • III stepen –  KV instalater vodovoda i kanalizacije ili KV drugog tehničkog smjera
 • 1 godina radnog iskustva

Pozicija pod rednim brojem 3.

Naziv radnog mjesta: Vozač

 • upravlja specijalnim vozilima za prevoz komunalnog otpada
 • upravlja i drugim vozilima koja nisu namijenjena za komunalni otpad: cisterna, kombi i druga vozila u vlasništvu preduzeća
 • vrši pripremu vozila za rad (pregleda ulje, gorivo,…), kao i redovno podmazivanje i održavanje čistoće vozila
 • zadužen je da popunjava određene podatke u putnim nalozima i pravda utrošak goriva i maziva
 • prilaže tahograf listić uz putni nalog šefu RJ Saobraćaj
 • u slučaju kvara vozila dužan je prisustvovati prilikom otklanjanja kvara
 • odgovoran je za vozila i redovnu izmjenu svih tečnosti u vozilu ( ulje, voda, antifriz…)
 • dužan je da se pridržava propisa HTZ i PP zaštite, obavezan je pridržavati se Zakona o bezbjednosti saobraćaja na javnim mjestima – putevima i drugih propisa koji proističu iz važećih Zakona
 • odgovoran je šefu RJ Saobračajnice za ažurnost, tačnost i ispravnost tehničke dokumentacije vozila

Posebni uslovi:

 • KV saobraćajnog smjera
 • položen vozački ispit C ili CE kategorije – u zavisnosti od potrebe posla
 • 1 godina radnog iskustva

Pozicija pod rednim brojem 4.

Naziv radnog mjesta:  Električar

 • pračenja sistema rada na pumpnim stanicama,
 • zamjena dostrajalih sklopova i elemenata u sistemu i elektro šankova,
 • redovno održavanje i čišćenje sklopki, elektroinstalacija, automatskih sistema za gašenja i paljenja elektro motora,
 • kontrola i održavanje instalacija u krugu firme i drugim objektima preduzeća,
 • pračenje i kontrola rada rada automatskih klorinatora,
 • poslovi remonta pumpnih stanica,
 • obavlja druge poslove po nalogu rukovodioca sektora

Posebni uslovi:

 • III stepen – KV električar
 •  1 godina radnog iskustva

Obavezna dokumentacija koju je kandidat dužan dostaviti:

Svojeručno potpisana prijava  sa biografijom i kontakt podacima ( adresa, broj telefona i e-mail ) i tačnom naznakom za koje se mjesto prijavljuje.

Spisak dokumentacije koju kandidat dostavlja uz prijavu:

 • UVJERENJE O DRŽAVLJANSTVU;
 • IZVOD IZ MATIČNE KNJIGE ROĐENIH;
 • UVJERENJE / DIPLOMA O STEČENOM OBRAZOVANJU;

Kandidati su dužni uz prijavu priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije naprijed navedenih dokumenata koji ne mogu biti stariji od 3 mjeseca.

Kandidati koji budu stavljeni u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 8 ( osam ) dana od dana objavljivanja u Večernjem listu, WEB stranici JKP „ Bašbunar „.

Oglas se dostavlja nadležnoj Službi Zavoda za zapošljavanje SBK/KSB.

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti osobno ili preporučenom poštom na adresu:

JKP „ Bašbunar „ Travnik, ulica Kalibunar 3a, 72270 Travnik, sa naznakom:

„PRIJAVA NA JAVNI OGLAS ZA POPUNU RADNIH MJESTA U JKP “BAŠBUNAR” TRAVNIK”

Na poleđini koverte naznačiti ime i prezime podnosioca prijave.

DIREKTOR

mr.sci. Abid Drobo, dipl.ing. saob.