Aktuelno

Oglas za posao: Srednja škola ”Travnik” Nova Bila traži dva nova uposlenika

Planet obuca

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta u Srednjoj školi „Travnik“ Nova Bila

 

 1. Tajnik škole 1. izvršitelj, neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od  šest mjeseci.
 2. Pomoćno osoblje – spremačica 1. izvršitelj, neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od šest mjeseci.

 

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 1.: Poslovi tajnika obavljaju se kao podrška osnovnoj djelatnosti, na temelju Zakona o srednjem školstvu, Zakona koji tretiraju oblast radnih odnosa, Zakona o javnim nabavkama, MIO, zdravstvenog osiguranja, socijalne zaštite i drugih propisa za cjelokupno poslovanje pravnog subjekta. Poslovi obuhvaćaju:

 

 • sudjelovanje u koncipiranju i izradi programa rada, informacija, izvješća, analiza, statističkih podataka i dr.,
 • suradnju sa ravnateljem, nastavnicima, stručnim suradnicima, učenicima, roditeljima i drugim institucijama,
 • sastavljanje odluka, izvješća, zapisnika, analiza i drugih akata po odluci Školskog odbora ili ravnatelja škole,
 • praćenje realizacije programa rada, propisa iz područja srednjeg školstva, te praćenje primjene ostalih zakonskih propisa i podzakonskih akata, te rad na izradi i dogradnji općih akata škole u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima,
 • sudjelovanje u pripremi i održavanju sjednica Školskog odbora, rad na zapisnicima sa sjednica Školskog odbora i izrada odgovarajućih odluka i zaključaka,
 • obavljanje svih poslova koji proizilaze iz oblasti zasnivanja radnih odnosa,
 • upis djece u I. razred, rad na prijevodnicama, uvjerenjima, potvrdama,
 • obavljanje poslova oko zdravstvene zaštite učenika i radnika škole,
 • brigu o redovnoj sanitaciji: dezinfekciji, dezinsekciji i deratizaciji,
 • brigu o provođenju redovitih i izvanrednih mjera zaštite protiv požara,
 • brigu o raznim uplatama učenika i radnika škole u skladu sa programom rada i odlukama Školskog odbora,
 • organiziranje rada i vršenje nadzora rada pomoćno-tehničkog osoblja u školi,
 • daktilografske poslove vezane za opis poslova tajnika,
 • provođenje procedure javne nabave,
 • vođenje službene zabilješke po nalogu ravnatelja,
 • vođenje brige o arhivskoj građi škole i dokumentima trajne vrijednosti,
 • nadziranje redovitih uplata vlastitih prihoda koje ostvaruje škola i provedbu ugovora koje je potpisala škola,
 • zastupanje interesa škole pred nadležnim sudovima,
 • obavljanje i drugih poslova koje mu stavlja u zadatak ravnatelj škole.

 

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 2.: Poslovi ovog radnog mjesta zahtijevaju obavljanje poslova radi održavanja čistoće škole i školskog dvorišta, te urednosti inventara i unutrašnjosti školske zgrade. Poslovi se obavljaju na temelju upustava i smjernica od strane ravnatelja i tajnika, a odnose se na:

 

 • čišćenje školskih prostorija (hodnika, stubišta, učionica, ureda i drugih prostorija, prozora, vrata, namještaja, zidnih obloga i mokrih čvorova),
 • čišćenje dvorišta od otpadnog materijala, snijega i lišća,
 • dezinfekciju sanitarija, radnih prostorija i namještaja,
 • kurirske poslove,
 • druge poslove po nalogu ravnatelja i tajnika škole

 

 1. Pored općih uvjeta predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uvjete u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o srednjem školstvu (”Sl. novine KSB”, broj: 11/01, 17/04 i 15/12), Pravilnika o pedagoškim mjerilima za srednje škole (”Sl. novine KSB” broj: 15/02) i Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Srednjoj školi „Travnik“, (VII/1 stupanj pravnog fakulteta sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima) za radno mjesto tajnika škole i NK (osnovna škola) za radno mjesto pomoćnog osoblja – spremačice.

Mjesto obavljanja rada je Srednja škola „Travnik“ Nova Bila.

 1. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:
 1. prijavu koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela,e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje, naziv novina ili web stranice škole u kojima je oglas objavljen s datumom objave. Prijava mora biti vlastoručno potpisana.
 2. životopis, vlastoručno potpisan,
 3. izvod iz matične knjige rođenih,
 4. uvjerenje o državljanstvu,
 5. diplomu/svjedodžbu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi,
 6. potvrdu zavoda za zapošljavanje o periodu čekanja na posao nakon stjecanja stručne spreme,
 1. uvjerenje Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje (FZ MIO-PIO) o podatcima registriranim u matičnoj evidenciji kao dokaz o radnom stažu.

 

III. Uz prijavu na natječaj, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u ovjerenoj preslici ili originalu koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci.

Potpuna i blagovremena prijava se smatra prijava koja je podnesena u propisanom roku i sadrži sve elemente navedene u oglasu.

 1. Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uvjetima, imaju kandidati koji ostvaruju prava sukladno Zakonu o pravima branitelja i članova njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“ br.: 33/04 i 56/05), Zakonom o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odličja i članovima njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“, br.: 70/05 i 61/06) i Zakona o demobiliziranim braniteljima i članova njihovih obitelji („Sl. novine FBiH“ br.: 61/06).

Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

 1. Razmatrati će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene pravodobno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
 2. Povjerenstvo za provođenje javnog oglasa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem web stranice škole https://ss-travnik-nbila.mozks-ksb.ba/

VII. Kandidati koji ispunjavaju uvjete oglasa obvezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i usmeni intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem web stranice škole https://ss-travnik-nbila.mozks-ksb.ba/ Ispit  za tajnika obuhvaća: zakonske  okvire školstva, upravni postupak i upravni spor, uredsko poslovanje i opće znanje, a za spremačicu ispit općeg znanja i intervju. 

VIII. Za kandidate koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrati će se da su odustali od prijave na javni oglas.

 1. Samo izabrani kandidati obvezni su prije stupanja na posao dostaviti liječničku potvrdu mjerodavne javne zdravstvene ustanove, o psihofizičkoj radnoj sposobnosti te nalaz na zarazne bolesti i ovisnosti, kao i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i uvjerenje o nekažnjavanju, koji ne mogu biti stariji od 6 mjeseci, te potvrdu o vjerodostojnosti obrazovne isprave na osnovu koje zasnivaju radni odnos.
 2. Odluka o prijemu u školu izabranog kandidata sa Listom uspješnih kandidata, smatra se dostavljenom javnom objavom na web stranici škole i dostava svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmog dana od dana javne objave na web stranici škole, u kojem teče i vrijeme za žalbu.

 

 1. Oglas se objavljuje u dnevnim novinama (Dnevni list), web-stranici škole https://ss-travnik-nbila.mozks-ksb.ba/, te se dostavlja Službi za zapošljavanje Kantona Središnja Bosna koja isti objavljuje na svojim mrežnim stranicama. Isti ostaje otvoren osam dana, od dana objave.

 

XII. Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail  škole: ss.travnik.novabila@gmail.com , a kontakt osoba je Marija Perkić.

XIII. Prijava na oglas podnosi se povjerenstvu, isključivo putem pošte na adresu:

Srednja škola „Travnik“, Nova Bila,

72276 Nova Bila

s naznakom: „NE OTVARATI-PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“.

 

Na poleđini kuverte navesti ime i prezime  podnositelja prijave, adresu stanovanja, broj telefona/mobitela i e-maila.

Ravnatelj

Niko Grganonović, prof.