Transparency International
Aktuelno

Oglas za posao: Traži se njegovatelj na neodređeno vrijeme

Planet obuca

JU EDUKACIJSKO REHABILITACIJSKI

CENTAR «DUGA» NOVI TRAVNIK

Broj: 357/20

Datum: 03.12.2020.godine

 

Na temelju članka 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK (Službene novine SBK broj 7 od 10.07.2019.godine) i članka 106. Pravilnika o radu JU  Edukacijsko rehabilitacijskog centra „Duga“, ravnateljica Centra „Duga“ Novi Travnik, raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

 

ZA PRIJEM DJELATNIKA U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME

probni rad 6 mjeseci

 

na radno mjesto: njegovatelja – jedan izvršitelj

 

Poslovi i radni zadatci njegovatelja u Centru «Duga»:

 • Pomaže defektologu u realizaciji programa odgoja i obrazovanja u grupi s naglaskom komunikacije, socijalizacije i brige o sebi
 • Učestvuje u pripremanju djece i mladeži za obrazovni proces, radno osposobljavanje i radnu okupaciju
 • Pruža korisniku podršku prilikom obavljanja higijenskih navika i ishrane
 • Sprovodi propisanu medikamentoznu terapiju korisnika
 • U produženom boravku sprovodi aktivnosti na razvijanju socijalnih vještina
 • U dogovoru sa Stručnim timom realizira program sportsko rekreativnih i kulturnih aktivnost
 • Surađuje sa roditeljima
 • Prati zdravstveno stanje korisnika i o tome u suranji sa socijalnim radnikom izvještava roditelje odnosno staratelje
 • Održava higijenu radnog prostora svakodnevno
 • Učestvuje u stručnom usavršavanju koje organizira Centar
 • Obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja u okviru programskih zadataka Centra.

 

Pored općih uvjeta propisanih Zakonom potrebno je ispuniti i sljedeće posebne uvjete za obavljanje poslova:

 

 • SSS – III ili IV stupanj, završena obuka za pružanje pomoći osobama s invaliditetom ili

SSS – IV stupanj medicinskog smjera

 • Radno iskustvo – jedna godina

 

Mjesto rada: Novi Travnik

Radno vrijeme: 8 sati dnevno

Prednost pri zapošljavanju imaju kandidati koji ispunjavaju uvjete u skladu sa posebnim propisima.

 

Uz prijavu kandidat je obvezan priložiti sljedeća dokumenta u originalu ili ovjeren preslik:

 • diplomu o stečenoj stručnoj spremi u skladu sa posebnim uvjetima za traženo radno mjesto
 • dokaz o završenoj obuci za pružanje pomoći osobama s invaliditetom u skladu sa posebnim uvjetima za traženo radno mjesto (ukoliko ne posjeduje diplomu medicinskog smjera)
 • dokaz o radnom iskustvu (uvjerenje ili potvrda)
 • uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6. mjeseci
 • ovjerena izjava da se na njih ne odnosi član IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine
 • biografija sa adresom stanovanja i kontakt telefon

Pismeni ispit i usmeni intervju će se obaviti 15.12.2020.godine u 11,00 sati u prostorijama Centra „Duga“.

Napomena: Izabrani kandidat bit će dužan dostaviti lječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije zasnivanja radnog odnosa i uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, ne starije od tri mjeseca izdato od nadležnog suda.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta slati na adresu: JU Edukacijsko rehabilitacijski centar «Duga» Novi Travnik, ul. Ljudevita Gaja b.b. 72290 Novi Travnik, sa naznakom «ZA OGLAS». Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa.

O odluci o odabiru djelatnika obavještavaju se učesnici oglasa najkasnije 8 dana po donošenju odluke.

Dodatne informacije možete dobiti na tel: 030/795-400

 

RAVNATELJICA: Sonja Nikolić Jurišić

Služba za zapošljavanje SBK/KSB

Trebamo da znamo!