dstore
Aktuelno

OGLAS za posao: U Novom Travniku se traži šest izvršilaca na određeno vrijeme

Datum: 15.12.2020.godine

 

Temeljem članka3. stavak (1) Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg školstva Kantona Središnja Bosna („Službene novine KSB/SBK“ broj: 6/20),Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Središnja Bosna broj: 01-02-489/19 od 23.05.2019. godine („Službene novine KSB/SBK“, broj: 7/19) i Suglasnosti Ministarstva obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i športa Kantona Središnja Bosna broj: 03-34-3/2020-348 od 7.12.2020. godine,Srednja škola „Novi Travnik“objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

ZA PRIJEM DJELATNIKA U RADNI ODNOS NAODREĐENO RADNO VRIJEME NA RADNA MJESTA

 

1.Nastavnik glazbene umjetnosti, 1 izvršitelj – 4 sata nastave tjedno, određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice sa porodiljnog odsustva, a najkasnije do 25.3.2021. godine.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 

2.Nastavnik sociologije, 1 izvršitelj – 2 sata nastave tjedno, određeno radno vrijeme do 30.6.2021. godine.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 

  1. 3. Nastavnik fizike, 1 izvršitelj – 8 sati nastave tjedno, određeno radno vrijeme do 30.6.2021. godine.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 

  1. 4. Nastavnik računalstva, 1 izvršitelj – 12 sati nastave tjedno, određeno radno vrijeme, do povratka djelatnice saporodiljnog odsustva, a najkasnije do 30.6.2021. godine.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 

  1. 5. Doktor medicine, 1 izvršitelj – 5 sati nastave tjedno, određeno radno vrijeme, do 30.6.2021. godine.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

6.Nastavnik praktične nastave u okviru programa ostala zanimanja(kozmetičar), 1 izvršitelj – 6 sati nastave tjedno, određeno radno vrijeme do 30.6.2021. godine.

Opis poslova i radnih zadataka: Planira gradivo za izvođenje nastave, sastavlja pismene pripreme, izvodi nastavu u okviru svoje struke, prati učenje i vladanje učenika, ispituje i ocjenjuje uspjeh učenika, surađuje sa roditeljima učenika, vrši dežurstvo prema obavljenom rasporedu, rad u povjerenstvu za završne ispite i maturu, vodi svu potrebitu pedagošku dokumentaciju. Obavlja i ostale poslove po nalogu ravnatelja.

 Kandidati za natječajpored općih uvjeta predviđenihZakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj:26/16 i 89/18), trebaju ispunjavati i posebne uvjete za nastavnika u Srednjoj školi – VII/1 stupanj visoke stručne spreme ili 300 ECTS bodova po Bolonjskom procesu i položenu pedagoško-psihološku skupinu predmeta sukladno članku 81. Zakona o srednjem školstvu („Službene novine KSB/SBK“ broj:15/12).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Diploma o stečenoj stručnoj spremi za oba ciklusa obrazovanjafakulteta iz Bosne i Hercegovine ili Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije ili nekog drugog fakulteta pod uvjetom da je diploma koju je izdao taj fakultet nostrificirana u skladu sa zakonom
  • Potvrda o položenom stručnom ispitu
  • Izvod iz matične knjige rođenih-izvod iz matične knjige vjenčanih
  • Uvjerenje o državljanstvu

Prednost ima kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta kod prijema u školu premaKriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u Kantonu Središnja Bosna, te je dužan uz prijavu priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu sukladno članku 14. Kriterija i procedure za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenje tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u KSB.

Primljeni kandidati rad obavljaju u Srednjoj školi „Novi Travnik“, a radno vrijeme je sukladno utvrđenom rasporedu.

Kandidati prijavljeni na natječaj čije su prijave i prispjela dokumentacija potpune i pravodobne dužni su pristupiti pismenom testiranju koje će se obaviti 29.12.2020. godine (utorak) s početkom u 09,oo sati u prostorijama Srednje škole „Novi Travnik“.

Intervju bit će održan 30.12.2020. godine (srijeda) s početkom u 09,oo sati.

Pismeni ispit sastoji se od 10 pitanja kojima se provjeravaju ispitne oblasti vezane za: zakonski okvir djelovanja srednje škole; izvori verifikacije kvaliteta (pedagoška evidencija i dokumentacija) i pedagoško-didaktičko-metodički aspekti odgojno-obrazovnog rada; opće znanje. Svako pitanje boduje se jednim bodom tako da je maksimalan broj bodova na pismenom ispitu 10 bodova. Na pismenom ispitu potrebno je osvojiti minimalno 6 bodova što predstavlja uvjet za pristupanje intervjuu. Pismeni ispit traje 30 minuta.

Kandidati koji ne pristupe pismenom ispitu smatra se da su odustali od prijave na javni natječaj.

Intervju se sastoji od 5 pitanja.Svaki član Povjerenstva za provođenje javnog natječaja daje od 1 do 5 bodova tako da maksimalan broj bodova na intervjuu može biti 15 bodova.Pitanjima naintervjuu utvrđuju se: sposobnost i vještina komunikacije, interesi, profesionalni ciljevi, stavovi i motivacija kandidata za rad u školi.

Kandidati koji ne pristupe intervjuu smatra se da su odustali od prijave na javni natječaj.

Svi kandidati sa liste uspješnih kandidata bit će obaviješteni o odluci o prijemu u radni odnos u roku od 8 dana od dana donošenja odluke.

Kandidati koji budu primljeni, prije stupanja u rad dužni su dostaviti uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se protiv njih ne vodi kazneni postupak.

Prijave se podnose Povjerenstvu za provedbu javnog natječaja, preko poslodavca koji je raspisao javni natječaj.

Prijave sapotrebitom dokumentacijom dostaviti osobno u tajništvo Srednje škole „Novi Travnik“ ili preporučeno na adresu: Srednja škola „Novi Travnik“, ulica Ljudevita Gaja b.b., 72290 Novi Travnik s naznakom: „Prijava  na  javni natječaj – NE OTVARATI“. Na poleđini kuverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

Javni natječaj o prijemu djelatnika za popunu upražnjenih radnih mjesta ostaje otvoren 8 dana, od dana objave obavijesti u dnevnom tisku (DNEVNI LIST).

Za dodatna objašnjenja obratiti se na broj telefona 030/793-504 (Kontakt osoba: Anđelina Martinović Grubešić, tajnik škole).

Razmatrati će se samo prijave kandidata prijavljenih na javni natječaj koje su podnesene pravodobno i potpuno, te koje ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Kandidate čija dokumentacija nije potpuna Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja će obavijestiti putem internet stranice škole.

Isprave i dokazi se prilažu u originalu ili ovjerenoj preslici ne starijoj od 6 mjeseciod dana izdavanja od strane nadležnog organa,a rodni list mora biti iz vremena natječaja.

 

SREDNJA ŠKOLA „NOVI TRAVNIK“

RAVNATELJICA:

____________________

DRAŽANA HEGEDIŠ