Aktuelno

Oglas za posao: Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB zapošljava dva nova radnika

Planet Obuca

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

SREDNJOBOSANSKOG KANTONATRAVNIK

 

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu FBiH (Sl. Novine FBiH 26/16, 89/18), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB broj 7/19), člana 7. i člana 9. stav 1. Pravilnika o radu Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB (broj: 01-1-134/17 od 18.05.2017. godine), člana 31. Statuta Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSBi Odluke direktora broj 01-1-352/22. od 14.09.2022. godine, raspisuje se i objavljuje sljedeći:

 

JAVNI OGLAS

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

 

 1. STRUČNA SLUŽBA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE BROJ: 03.
 2. ODSJEK HIGIJENE I EKOLOGIJE

 

 • SANITARNI TEHNIČAR – MEDISINSKA SESTRA/TEHNIIČAR(SSS)—- 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme i

 

 • REFERENT ZA ZBRINJAVANJE INFEKTIVNOG OTPADA (SSS) — 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Opis poslova za radno mjesto 1.1.:Prikuplja podatke o higijeni stanovanja i naselja, higijenskim i higijensko-sanitarnim uslovima u javnim, proizvodnim i drugim objektima, ispunjavajući za to predviđene zapisnike i anketne obrasce. Prikuplja podatke o ishrani stanovništva. Prikuplja podatke o snabdjevanju stanovništva vodom i o higijensko-tehničkom stanju i terenskim uslovima vodoopskrbnih objekata. Uzima razne uzorke na laboratorijske analize, dostavlja ih u laboratoriju, prikuplja rezultate analiza, vrši organoleptička ispitivanja uzoraka na terenu. Ispunjava upitnike za laboratorijske analize. Kontaktira sa inspekcijskim organima, sanitarnim tehničarima drugih zdravstvenih organizacija i drugim licima, u cilju pribavljanja uzoraka za laboratorijske analize. Obrađuje prikupljene podatke, izrađuje razne tabele i grafikone. Tehnički izvodi poslove dezinfekcije, dezinsekcije, deratizacije i dekontaminacije, dezinfekciju vode i vodoopskrbnih sistema i objekata. Vrši razna mjerenja na terenu. Vrši anketiranja građanstva i u domaćinstvima. Obavlja i druge poslove koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi i radnim sposobnostima stečenih radom.Obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca. Mjesto rada: Travnik (radu u sjedištu Zavoda i rad na terenu), Školska bb, 72270 Travnik; Radno vrijeme: 07-15h.

 

Opis poslova za radno mjesto 1.2.:Vodi računa o pravilnom preuzimanju, skladištenju i evidenciji infektivnog materijala. Upravlja procesom zbrinjavanjainfektivnog otpada u skladu sa važećim procedurama, posebno vodeći računa o ličnoj I opštoj sigurnosti. Vodi evidenciju o količini zbrinutog materijala. Organizuje i prati definitivnu dispoziciju komunalnog otpada. Vodi računa o održavanju i redovnom servisiranju aparature. Provodi sve propisane mjere u postupcima sa infektivnim otpadom. Odgovoran je za sprovođenje higijensko – tehničke zaštite i poštovanje propisa. Obavlja i druge poslove u okviru stručne spreme.Obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca. Mjesto rada: Travnik (radu u sjedištu Zavoda i rad na terenu), Školska bb, 72270 Travnik; Radno vrijeme: 07-15h.

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom za radno mjesto broj: 1.1., kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

 • SSS Diplomiranisanitarni tehničar – medicinska sestra/tehničar;
 • Položen stručni ispit;
 • Posjedovanje licence nadležne komore;
 • Najmanje 1. (jedna) godine radnog staža u struci nakon položenog stručnog ispita;
 • Položen vozački ispit, B kategorija, najmanje 2. (dvije) godine vozačkog iskustva;
 • Poznavanje rada na računaru.

Uz  prijavu je potrebno priložiti ovjerene fotokopije:

 • Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu);
 • Biografiju sa adresom i kontakt telefonom;
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6.(šest) mjeseci;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Diploma o završenom obrazovanju (SSS) Diplomirani sanitarni tehničar – medicinska sestra/tehničar;
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu;
 • Licenca nadležne komore;
 • Dokaza o radnom stažu u struci;
 • Kopija vozačke dozvole;

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom za radno mjesto broj: 1.2., kandidat treba da ispunjava i sljedeće uslove i to:

 • SSS tehničkog usmjerenja;
 • Najmanje 1. (jedna) godine radnog staža u struci nakon sticanja SSS;
 • Položen vozački ispit, B kategorija, najmanje 2. (dvije) godine vozačkog iskustva;

 

Uz  prijavu je potrebno priložiti ovjerene fotokopije:

 • Prijavu na oglas (vlastoručno potpisanu);
 • Biografiju sa adresom i kontakt telefonom;
 • Uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6.(šest) mjeseci;
 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Diploma o završenom obrazovanju (SSS) tehničkog usmjerenja;
 • Dokaza o radnom stažu u struci;
 • Kopija vozačke dozvole;

 

Napomena: Samo će izabrani kandidat biti u obavezi  dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Oglas se objavljuje u novinama „Dnevni list“, na web stranici Zavoda za javno zdravstvo SBK/KSB i web stranici Službe za zapošljavanje SBK/KSB. Rok za prijavu kandidata na Javni oglas je 8. (osam) dana od dana objave.

 

Kandidati čije prijave budu uredne, potpune i blagovremene biće pozvani da pristupe pismenom testiranju i intervjuu. O datumu i vremenu održavanja istog kandidati će biti telefonskim putem obaviješteni.

 

Kontakt dodatne informacije: doc.dr.sc. Adnan Pirić, tel: 030 511 394.

 

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa, sa obavezno naznačenim brojem telefona i adresom, u zatvorenoj koverti dostaviti lično ili poštom na adresu:

 

 

Zavod za javno zdravstvo SBK

Školska bb,

72270 Travnik

 

Sa naznakom na koverti:

”NE OTVARATI- PRIJAVA NA JAVNI OGLASU STRUČNOJ SLUŽBI ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ŽIVOTNE SREDINE ZAVODA“

 

Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB nije u obavezi vraćanja dokumentacije dostavljene u prijavi.