Transparency International
OPĆINA TRAVNIK: Javni poziv za osobe sa socijalnim statusom
photo: Agencija DAN
Aktuelno

OPĆINA TRAVNIK: Javni poziv za osobe sa socijalnim statusom

Planet obuca

Temeljem Odluke o izvršenju Proračuna Općine Travnik za 2018. godinu – stavka izdaci namjenjeni obnovi kuća za osobe sa socijalnim statusom, općina Travnik 
o b j a v lj u j e: 

J A V N I    P O Z I V

Kojim se potencijalni korisnici pomoći čije je boravište na području općine Travnik pozivaju da podnesu zahtjev za dodjelu pomoći za obnovu svojih stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom

Izbor korisnika se odnosi na pomoć u obnovi stambenih jedinica i to:
– Obnova stambenih jedinica za osobe sa socijalnim statusom.

Poziv se ne odnosi na osobe koje imaju status raseljene osobe ili status povratnika.
Ukupna vrijednost projekta je: 100.000,00 KM.

KRITERTIJI ZA SOCIJALNO UGROŽENE OSOBE

1.1. Dokaz o vlasništvu nad nepokretnom imovinom – stambenom jedinicom koja je predmet obnove:
– ZK izvadak – posjedovni list ne stariji od 6 mjeseci (može se dobiti u katastru općine)
1.2. Korisnik pomoći je korisnik socijalne pomoći kod centra za socijalni rad
(rješenje nadležene institucije)
1.3. Korisnik pomoći i članovi njegove obitelji imaju ukupna primanja do 326,00KM
1.4. Korisnik pomoći ili član njegove obitelji ostvaruju pravo po osnovu pripadnosti dvjema ili više posebnih katergorija
1.5. Broj članova kućanstva – kućna lista, dostaviti:
– svaki punoljetni član obitelji (ovjerene kopije osobne iskaznice).
– svaki maloljetni član (rodni list)
1.6. Pismo namjere

Mjesto podnošenja zahtjeva i dokumentacije:Kandidat će prijavu sa dokazima o ispunjavanju općih i posebnih kriterija podnositi na adresu općine Travnik, preko protokola Općine u zatvorenoj koverti sa naznakom “ Odboru za odabir korisnika Općinske pomoći, ZA JAVNI POZIV – ZA OSOBE SA SOCIJALNIM STATUSOM – NE OTVARAJ, ili putem pošte preporučeno na adresu :Općina Travnik, Konatur bb/protokol/, 72270 Travnik

NAPOMENA: Osobe koje su aplicirali na Javni poziv 2017. godine trebaju da podnesu novu prijavu za dobivanje pomoći

Odabir korisnika će vršiti Odbor za izbjeglice, raseljene osobe i dijasporu, koji je imenovan od Općinskog vijeća Travnik a nakon usaglašavanja liste korisnika, istu istaknuti na oglasnoj ploči s naznačenim rokom za prigovor.

Zahtjevi za aplikaciju i sve potrebite informacije mogu se dobiti u općini Travnik: Služba za obnovu, raseljene osobe / lica, izbjeglice i stambene poslove, kontakt telefon 030/511-829 i
030/509-062

VRIJEME TRAJANJA POZIVA: Poziv se raspisuje u trajanju od trideset dana od dana objavljivanja i to od 05.02.2018.godine 07.03.2018.godine

Općina Travnik

Trebamo da znamo!