BH Telecom
Sindikati obrazovanja SBK/KSB zahtijevaju potpisivanje Kolektivnog ugovora
photo: ilustracija
Aktuelno

Sindikati obrazovanja SBK/KSB zahtijevaju potpisivanje Kolektivnog ugovora

Dana 03.02.2018.godine u Vitezu je održana zajednička proširena sjednica Skupštine sindikata obrazovanja Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, na kojoj je prisustvovalo više od 100 članova organa Sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja.

U okviru dnevnog reda prihvaćene su sljedeće konstatacije i usvojeni zaključci:

 1. Informacija o organiziranju štrajka, tužbi, presudi i aktivnostima po pitanju Kolektivnih ugovora za osnovno i srednje obrazovanje u SBK/KSB

Konstatacije:

 • Na osnovu provedenih aktivnosti u organizaciji štrajka, podnošenje tužbe, ne otvaranja socijalnog dijaloga od strane Vlade, te presude iz koje se činjenično ne vidi propust u organiziranju štrajka, uvjereni smo da je Sud postupio po zahtjevu Vlade i da je jasno vidljiva sprega izvršne i sudske vlasti.
 • Predmet suđanja bila su procesna pitanja a ne sadržajna tj. Sud je cjenio tehničke radnje i petpostavke za organizaciju štrajka a ne postupak i sadržaj pregovaranja, odnosno (ne)postizanje dogovora.
 • Na prostoru SBK/KSB je „otkrivena“ formula po kojoj će se ubuduće „legalno“ zabranjivati štrakovi uz direktnu asistenciju suda: Podnijeti tužbu za nezakonitost štrajka i tražiti od suda mjeru osiguranja kojom će se štrajk zabraniti do okončanja sudskog postupka. Nakon toga sudski postupak može teći onoliko koliko sud u dosluhu sa Vladom bude  željeo a štrajk gubi svoj prvobitni smisao i značaj.Konačna presuda nakon toga postaje irelevantna.

Zaključci:

 1. Sindikati će maksimalno iskoristiti svaku pravnu instancu u ostvarivanju prava svojih članova, bez obzira na rezervu prema istoj.
 2. Sindikati ostaju pri tekstu Kolektivnih ugovora koji su usaglasili Sindikati i Ministarstvo uz stručnu pomoć Ureda za zakonodavstvo Vlade i Ministarstva pravde od 13.06.2017.godine, te nisu spremni da dalju destrukciju prava zaposlenih u obrazovanju.
 3. Sindikati prihvataju da se Kolektivni ugovori od 13.06.2017.godine eventualno usklade sa Zakonom o radu, nakon što Vlada pismeno dostavi svoje primjedbe teksta Kolektivnih ugovora koje smatra da nisu usklađeni.
 4. Sindikati ne prihvataju jednostrani tekst „novog“ kolektivnog ugovora kojim Vlada i Ministarstvo žele odbaciti usaglašeni tekst Kolektivnig ugovora od 13.06.2017.godine i pregovore vratiti na početak, sa ciljem potpune destrukcije prava zaposlenih u obrazovanju i eliminacije Sindikata kao socijalnog partnera.
 5. Sindikati su svjesni da Vlada u ovom sazivu ne želi zaključiti kolektivne ugovore u sektoru obrazovanja, što nevješto pokušava prikriti pričom o nezakonitosti pojedinih članova, kojih svakim danom postaje sve više. Izostanak konstuktivnog socijalnog dijaloga rezultitao je  činjenicom da su prosvjetni radnicu u SBK/KSB jedni od rijetkih koji nemaju zaključen kolektivni ugovor.
 1. Ukoliko Vlada SBK/KSB do 01.03.2018.godine ne pristupi zaključivanju usaglašnog Kolektivnog ugovora od 13.06.2017.godine, za Sindikate obrazovanja SBK/KSB pregovori se proglašavaju neuspješno okončanim.
 2. Sindikati obrazovanja će u toku mjeseca marta/ožujka 2018.godine održati masovni protest na kome će učešće uzeti svi članovi.
 3. Sindikati obrazovanja će nastaviti dalje aktivnosti svim zakonom dozvoljenm sredstvima u smislu zaštite radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa, bez obzira na sve opstukcije i podmetanja.

 

 1. Informacija o primjeni i pravnom statusu Pravilnika o praćenju, ocjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama u SBK/KSB

Konstatacije:

 • Po tužbi SSVONK-a SBK Oćinski sud u Travniku je Pravilnik proglasio nezakonitim, te konstatovo da isti ne može proizvoditi pravno dejstvo. Bez obzira ne ovu prvostepenu presudu Ministarstvo je izvršilo imenovanja mentora i savjetnika, te pokazalo da ne poštuje ni sudske presude ako mu iste ne idu u prilog.
 • Po žalbi Ministarstva obrazovanja SBK/KSB Kantonalni sud u Novom Travniku se proglasio „nenadležnom“ za ovaj predmet i time Pravilnik ostavio na snazi do konačnog rješenja.
 • Imenovanja na osnovu Pravilnika su izvršena iza kulisa po političkim mjerilima, bez javnog i transparentnog bodovanja i obavještenja svih prijavljenih kandidata. Za ovakav sraman čin najviše je zaslužna inspekcija koja je dolazila u škole i kandidatima oduzimala ili dodavala bodove kako bi nepodobne eliminisala a podobne protežirala. Ovim činom inspekcija je eliminirala rad komisija u školama, iako sama inspekcija nema nikakvu nadležnost pri bodovanju kandidata.
 • Ovakavim nečasnim radnjama načinjena je štete određenim kandidatima koji su istinski zaslužili imenovanje ali su njihova imena poslužila da se prikriju svi oni koji to ne zaslužuju. Ovu konstataciju potvrđuje činjenica da su u zvanja mentora i savjetnika imenovani određeni zastupnici, direktori, pomoćnici direktora, stanački aktivisti i sl. što cjelokupana imenovanja kompromituje a kod časnih i zaslužnih stvara osjećaj nelagode i prezira.

Zaključci:

 1. Sindikati potvrđuju zaključak Konferencije „Obrazovanje u SBK/KSB- kuda i kako dalje“ na kojoj je Pravilnik o praćenju ocjenjivanju i napredovanju nastavnika i stručnih saradnika proglašen dokumenton „non grata“.
 2. Sindikat će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu FBiH, koji će odrediti konačni status ovog Pravilnika.
 3. Sindikati zahtjevaju da se Pravilnik doradi kako bi isti mogao biti realno primjenjiv i sačinit će usaglašen prijedlog izmjena teksta Pravilnika koji bi bio prihvatljiv.
 4. Sindikati pozivaju Ministarstvo da obustave  ovaj proces  dok se ne izvrše izmjene i dopune Pravilnika koji bi imao podršku svih sindikata obrazovanja SBK/KSB.(Unije sindikata obrazovanja).

 

 1. Informacija o izmjenama NPiP za osnovne škole u SBK/KSB

Konstatacije:

 • Zakonom o osnovnoj školi je decidno rečeno da se NPIP za nastavnike i stručne saradnike utvrđuje VŠS i VSS.
 • NPIP ili bilo kojim prodzakonakim propisom se ne mogu mijenjati zakonske odredbe, a time i radno- pravni status zaposlenih.
 • Sindikati su obavili niz konsultacija sa eminentnim pravnim stručnjacima koji su potvrdili ovu konstataciju, tako da te eventualne izmjene ne mogu imati pravno dejstvo na radno-pravni status nastavnika.
 • Pokušaj da se izmjenama NPiP „zaobiđe“ Zakon o osnovnoj školi, te na nezakonit i nemoralan način prisili određeni broj nastavnika na „doškolovavanje“ je klasična sprega privatnih fakulteta sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB radi „dila“, što je za zaposlene u obrazovanju krajnje neprihvatljivo.
 • Svi nastavnici i stručni saradnici su svoj radni odnos u školi zasnovali na javan način (putem konkursa) i zakonit način (na osnovu zakona koji je vrijedio u tom peridu), te je neprihvatljivo u slovljavati i dovoditi u pitanje nihov radno-pravni status.

Zaključci:

 1. Sindikati zahtjevaju da se obrazovni sistem vrati o okvire zakona a ne da počiva na voluntarističkoj osnovI Vlade, Ministarstva, pojedninaca i sl.
 2. Sindikati podržavaju da se bolonjski sistem obrazovanja zakonski pozicionira i da se prestane sa manipulacijama zvanjima dobivenim ovim sistemom obrazovanja.
 3. Sindikati će podržati svako konstruktivno zakonsko rješenje kojim se neće uslovljavati i dovoditi u pitanje radno-pravni status postojećih zaposlenika, čije će odredbe važiti od dana donošenja.
 4. Sindikati neće podržati nikakva rješenja kojim će se uslovljavati i dovoditi u pitanje radno-pravni i ekonmsko-socijalni status zaposlenih u obrazovanju uslovljena i retroaktivna primjena bilo kojih odredbi Zakona o osnovnoj školi, te će se toj eventualnoj nakani
 5. Sindikati stoje na raspolaganju za pomoć svojim članovima u slučaju da eventualno neko samovoljno bude dovodio u pitanje njihov radno-pravni status.
 6. Pravna regulativa u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja u SBK/KSB

Konstatacije:

 • Zakon o osnovnoj školi i Zakon o srednjoj školi su prevaziđeni i nisu u pojednim odredbama usklađeni sa Okvirnim zakonom za osnovno i srednje obrazovanje u BiH, te savremenom obrazovnom teorijom i praksom, te je nužno njihovo hitno usklađivanje.
 • Određeni podzakonski propisi ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu, te vrlo često služe „reda radi“ a radni proces se odvija izvan tih propisa po nečijim instrukcijama (Pedagoški standardi).
 • Određeni podzakonski propisi koji su stručnog karaktera nikada nisu ni doneseni (Pedagoški normativi).
 • Oređeni podzakonski propisi nisu u skladu sa Zakonom o osnovnoj školi i Zakonom o srednjoj školi i Okvirnim zakonom za osnovno i srednje obrazovanje u Bosni i Hercegovini (Pravilnik o praćenju i ocjenjivanju nastavnika i stručnih saradnika, Pravilnik o organiziranju i radu školskih odbora, Kriteriji o prijemu zaposlenika, Konkursi za popunu upraženjenih radnih mjesta…).
 • Nedonošenje određenih podzakonskih propisa stvara problem u ostvarivanju temeljnih prava zaposlenih (Pravilnik o zbrinjavanju tehnološkog viška, Pravilnik o organiziranju i radu mirovnog vijeća).
 • Postojeća zakonska i podzakonska regulativa kojom se uređuje oblast obrazovanja u SBK/KSB se vrlo često ne poštuje ili se ista krši.

Zaključci:

 1. Donijeti izmjene i dopune Zakona o osnovno školi i Zakona o srednjoj školi kojim će se obrazovni sistem inovirati, popraviti i unaprijediti, te prestati bezakonje koje je evidentno. Zakone donijeti u demokrartskoj atmosferi, redovnoj proceduri, širokoj javnoj raspravi i ne na štetu subjekata nastavnog procesa (djece, nastavnika i roditelja).
 2. Podzakonske propise uskladiti sa zakonom, prilagoditi ih stvarnim potrebama i realnim mogućnostima, uz učešće subjekata na koji se ti propisi odnose a posebno Sindikata kao temeljnog zastupnika interesa zaposlenih u obrazovanju.
 3. Sindikati će proaktivno učestvovati i dati svoj stučni doprinos u izradi svih zakonskih i podzakonskih propisa u cilju kvalitetnijeg obrazovanja i boljeg statusa prosvjetnih radnika.
 4. Sindikati neće pristati da budu isključeni u donošenju obrazovne legislative koja će ugroziti njihov radno-pravni status, niti će pristati na rješenja koja isključuju zaposlene iz procesa donošenja.
 5. Sva pojedninačna kršenja prava članova Sindikata neophodno je lično dokumentovati i fomalizirati, te dostaviti centralnim organima Sindikata, kako bi u rješavanje uključili i ured ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
 6. Unija sindikata obrazovanja

Konstatacija:

 • Sindikati obrazovanja na području SBK/KSB imaju identične probleme i interese, te je neophodna tjesna i kontinuirana saradnja.
 • Sindikati nisu politička organizacija i niti su se bavili, niti će se baviti obrazovanjem sa političkog aspekta nego samo sa aspekta radno-pravnog i ekonomsko-socijalnog statusa svojih članova.

Zaključak:

 1. U cilju efikasnijeg djelovanja Koordinaciju sindikata obrazovanja SBK/KSB institucionalizirati u formalno-pravnom smislu u Uniju sindikata obrazovanja.

RADNO PREDSJEDNIŠTVO

Muhamed Pajić

Goran Puletić

Abdulah Serezlija

Nada Jukić

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!