Aktuelno

Služba za zapošljavanje SBK/KSB raspisala Konkurs: Prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

Na temelju člana 13. Odluke o osnivanju Službe za zapošljavanje SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB, broj: 02/02, 02/04, 16/04, 15/12, 12/15, 07/16 i 13/16“), člana 14. i 14.a Statuta Službe za zapošljavanje  SBK/KSB („Službene novine SBK/KSB, broj: 05/02, 03/05, 09/13, 14/15, 03/17, 12/18, 02/21, 03/22 i 08/22), člana 3. Pravilnika o radu Službe za zapošljavanje SBK/KSB – prečišćen tekst, broj: 01-49-2648/19 od 02.12.2019. godine, člana 3. stav 2. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK/KSB i Zaključka Upravnog odbora broj: 01-02-207/22 od 23.11.2022. godine direktor uz saglasnost zamjenika ravnatelja Službe za zapošljavanje SBK/KSB, raspisuje

 

K O N K U R S

za  prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u Službu za zapošljavanje SBK/KSB

 

I

Šef Odjela za materijalno – finansijske poslove na neodređeno vrijeme uz ugovoreni probni rad u trajanju do 6 mjeseci, broj izvršitelja 1 (jedan).

Uslovi: Stručna sprema: VSS, Vll/1 stepen, ekonomski fakultet, odnosno visoko obrazovanje najmanje prvog ciklusa Bolonjskog sistema studiranja, koji se vrednuje sa najmanje 240 ECTS bodova ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja ekonomske struke, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, certifikat samostalnog računovođe s ažuriranom licencom i položen stručni ispit.

Opis poslova: organiziruje i rukovodi Odjeljenjem, te odgovara za rad odjeljenja, nadzor nad vođenjem pomoćnih evidencija, knjige stalnih sredstava, inventara; žiro-računi, pomoćne knjige, priprema i izrada periodičnih i godišnjih obračuna i izvještaja, priprema i izrada obračuna amortizacije i revalorizacije stalnih sredstava, sudjelovanje u izradi Finansijskog plana, analiza i praćenje prihoda i rashoda u kontekstu istog, te davanje mišljenja, sugestija i prijedloga pri donošenju i eventualnom rebalansu Finansijskog plana, praćenje propisa u vezi materijalno- finansijskog poslovanja, kao i upoznavanje s izmjenama u propisima organa i uprave Službe, koordinacija i praćenje obračuna novčane naknade iz radnog odnosa, zdravstvenog doprinosa za nezaposlene osobe, dokupa staža, te drugih zakonom predviđenih prava pojedincima, priprema popisa i popisnih komisija, priprema akata za organe i upravu Službe, svaki drugi posao iz oblasti djelokruga odjeljenja i Službe, po nalogu direktora i zamjenika ravnatelja.

 

II

Svi kandidati koji budu ispunjavali uslove navedene u konkursu bit će pozvani na pismeno testiranje i intervju.

 

III

Prednost u zapošljavanju, pod jednakim uslovima, imaju kandidati koji ostvaruju prava u skladu sa posebnim propisima, uz obavezu pozivanja na poseban Zakon koji reguliše navedenu oblast.

Prednost u zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućom dokumentacijom od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na konkurs, pozivajući se na poseban zakon prema kojem imaju prednost u zapošljavanju.

IV

Potrebna dokumentacija (original ili ovjerene kopije koje je potrebno da svaki dokument kandidat posebno numerira i parafira):

  • Svojeručno potpisana prijava koja sadrži sljedeće elemente: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona, e-mail adresa,
  • Biografija,
  • Dokaz o državljanstvu (ne stariji od šest mjeseci),
  • Dokaz o stepenu školske spreme (nostrificirane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.godine),
  • Dokaz o radnom iskustvu (pod radnim iskustvom podrazumijeva se rad u struci nakon obrazovanja),
  • Dokaz o poznavanju rada na računaru,
  • Certifikat samostalnog računovođe sa ažuriranom licencom izdat od strane nadležne institucije za certificiranje,
  • Dokaz o položenom stručnom ispitu (uslov nije obavezan u trenutku prijave na konkurs, ukoliko odabrani kandidat nema položen stručni ispit, obavezan je do isteka probnog rada dostaviti dokaz o istom),
  • Kandidat koji bude odabran, da bi potpisao Ugovor o radu dužan je na uvid donijeti: Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka.

  

V

Služba će prilikom provođenja konkursne procedure voditi računa o Ustavom SBK/KSB propisanom cenzusu iz 1991. godine i regionalnoj zastupljenosti radnika Službe za zapošljavanje SBK/KSB.

 

VI

Konkurs se objavljuje u Dnevnom listu, oglasnoj ploči u Zajedničkoj službi, svim Biro-ispostavama i na web stranici Službe.

Prijave sa potrebnim dokumentima podnose se u roku od 8 (osam) dana od dana posljednje objave Konkursa. Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave kao prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove sadržane u konkursu neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se podnose lično ili dostavljaju preporučenom poštom na adresu  Služba za zapošljavanje SBK/KSB, ulica Hadži Ali-bega Hasanpašića bb., 72270 Travnik, sa naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA KONKURS“

Za dodatne informacije pozvati na kontakt broj Službe za zapošljavanje SBK/KSB 030/518-764.

 

Broj: 01-30-1-2244/22

Datum, 05.12.2022. godine

 

zamjenik ravnatelja                  direktor

 

Marinko Krajina, dipl.ing.     Željko Lončar dipl. oec.