BH Telecom
Aktuelno

Usvojen veliki broj odluka: Pogledajte o čemu se očitovala Vlada SBK

Vlada SBK je usvojila Zapisnik sa 114. sjednice.

Na prijedlog Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona, Vlada SBK je donijela Odluku o izmjeni Statuta Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona i uputila u dalju proceduru.

 

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o usvajanju Programa korištenja sredstava sa kriterijima raspodjele sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja“ utvrđenog Budžetom SBK za 2022. godinu. Ukupan iznos sredstava za dodjelu iznosi 30.000,00 KM.
Isto Ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o raspodjeli privrednom društvu „Vibau-građevinska tehnika“ d.o.o. Jajce za sufinansiranje troškova učšeća na Međunarodnom sajmu privrede „Mostar 2022“. Odlukom se vrši raspodjelu sredstava u iznosu od 8.864,97 KM.

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za dodjelu koncesije za istražne radove, flaširanje vode i bezalkoholnih pića i korištenje vode u privredne, sanitarne i tehnološke svrhe sa izvorišta „Požarna“, na lokaciji Tovarište, općina Fojnica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:
– Odluka o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju i investiciono održavanje, za popravku mokrih čvorova u PS Travnik kojom se izdvajaju sredstva u iznosu od 6.037,20 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „GRADI – H“ d.o.o. Travnik.
– Odluka o izdvajanju sredstava za nabavu peći, za PS Travnik kojom se izdvajaju sredstva u iznosu od 19.910,12 KM. Naznačena sredstva doznačiti će se poduzeću „Primaprom“ d.o.o. Banja Luka.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta donijela Odluku o davanju saglasnosti na izbor „Merkez Oil“ d.o.o. Novi Travnik kao najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje instruktivne nastave za učenike zanimanja vozača motornih vozila „B kategorija i C1 podkategorija“ u MSŠ „Vitez“ u vrijednosti od 31.469,00 KM bez PDV-a.

Ministarstvo privrede je predložilo, a Vlada SBK dala saglasnost Ministarstvu privrede da sa privrednom društvom „TLG“ d.o.o. Travnik sklopi 10 (deset) Aneksa broj 1. na Ugovore o koncesiji za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje postrojenja za pretvaranje energije vjetra u električnu energiju – vjetroelektrane na lokalitetu plato Vlašić do 5 MW – lokacija Vlašić 1. do 10., općina Travnik, koji se odnose na izmjenu vremena i roka korištenja koncesije i preciziranje koordinata koncesionih polja.

Date su i slijedeće saglasnosti:
– Saglasnost SSŠ „Bugojno“ Bugojno za pokretanje postupka za provođenje javne nabavke – usluga obuke učenika u procijenjenoj vrijednosti od 30.000,00 KM bez PDV-a.
– Saglasnost SŠ „Novi Travnik“ Novi Travnik za pokretanje postupka za provođenje javne nabavke – za izvođenje radova polustrukturalna fasada hola u procijenjenoj vrijednosti od 213.676,00 KM bez PDV-a.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Kaćuni“ Kaćuni, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „13 Rujan“, Jajce, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Vitez“, Vitez (HNPP), za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Mješovite srednje škole „Donji Vakuf“, Donji Vakuf, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Mješovite srednje škole „Gornji Vakuf“, Gornji Vakuf – Uskoplje, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Srednje škole „Vitez“, Vitez, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Srednje škole „Busovača“, Busovača, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Srednje strukovne škole „Jajce“, Jajce, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Srednje stručne škole „Bugojno“, Bugojno, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Mješovite srednje ekonomsko – ugostiteljske škole „Travnik“, Travnik, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Uskoplje“, Gornji Vakuf – Uskoplje, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Jajce“, Krušćica – Jajce, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Osnovne škole „Lepenica“, Kiseljak, za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove za 2022. godinu.
– Saglasnost na Plan javnih nabavki Kantonalnog arhiva za 2022. godinu.
– Saglasnost Kantonalnom arhivu Travnik za izuzeće primjene odredbi Zakona o javnim nabavkama prilikom nabavke:
• usluga centralnog grijanja.
• usluge za vodu i kanalizaciju.
• usluge odvoza smeća.
• usluga poštanskih pošiljki.
– Saglasnost na odluke škola o izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavkama BiH za 2022. godinu, kako slijedi:
1. Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola „Travnik“ Travnik
– nabavka električne energije,
– nabavka usluge isporuka grijanja,
– nabavka komunalnih usluga,
– nabavka poštanskih usluga.
2. Srednja škola „Busovača“ Budsovača
– nabavka električne energije,
– nabavka komunalnih usluga (voda,kanalizacija, smeće),
– nabavka telekomunikacijskih usluga (telefon, internet i poštanske usluge),
– nabavka oglašavanja – medija,
– nabavka računovodstvenih usluga – FIA,
– nabavka zdravstvenih usluga (zdravstveni pregled djelatnika),
– nabavka usluga zapošljavanja i osiguranja djelatnika,
– nabavka pravnih usluga.
3. Srednja strukovna škola „Fojnica“ u Kiseljaku
– nabavka električne energije,
– nabavka poštanskih usluga,
– nabavka usluga odvoza smeća.
4. Osnovna škola „Novi Travnik“, Novi Travnik
– nabavka električne energije,
– nabavka telefonskih i telefax usluga,
– nabavka usluga interneta,
– nabavka poštanskih usluga,
– nabavka komunalnih usluga(voda i kanalizacija),
– nabavka usluga odvoza smeća,
– nabavka računovodstvenih usluga-FIA,
– nabavka općinskih komunalnih naknada.
– Saglasnost Ministarstvu obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola, kako slijedi:
• Mješovita srednja tehnička škola „Travnik“, Travnik. Predmet: Nabavka pravnih usluga – odvjetničke. Procijenjena vrijednost nabavke: 1.080,00 KM.
• Mješovita srednja ekonomsko – ugostiteljska škola „Travnik“ Travnik. Predmet: Nabavka telekomunikacijskih usluga. Procijenjena vrijednost nabavke: 3.500,00 KM.
• Mješovita srednja škola „Gornji Vakuf“, Gornji Vakuf – Uskoplje. Predmet: Nabavka internet usluga. Procijenjena vrijednost nabavke: 420,00 KM. Predmet: Nabavka usluga fiksne telefonije. Procijenjena vrijednost nabavke: 800,00 KM. Predmet: Nabavka usluga izrade završnog računa. Procijenjena vrijednost nabavke: 257,00 KM.
• Osnovna škola „Uskoplje“, Gornji Vakuf – Uskoplje. Predmet: Nabavka telefonskih usluga. Procijenjena vrijednost nabavke: 1.300,00 KM. Predmet: Nabavka internet usluga. Procijenjena vrijednost nabavke: 1.300,00 KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada SBK je donijela Odluku o raspodjeli sredstava privrednom društvu „ESOF“ d.o.o. Donji Vakuf sa pozicije „Subvencije privatnim poduzećima i poduzetnicima – za učešće na sajmovima“ – za sufinanciranje troškova učešća na 26. Međunarodnom sajmu „Gast 2022“ u Splitu kojom se izdvajaju sredstva u iznosu od 7.436,07 KM.

Donesena je i Odluka o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona, općini Dobretići za prvi kvartal 2022. godine kojom se izdvajaju sredstva u iznosu od 75.000,00 KM, a na prijedlog Ministarstva finansija.

Ministarstvo unutrašnjih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Saglasnost na Plan javnih nabavki Ministarstva unutrašnjih poslova za 2022. godinu.
Donesena je i Odluku o uknjiženju zgrade i zemljišta MUP-a SBK, za PS Novi Travnik, na osnovu ugovora o kupoprodaji, a na prijedlog istog ministarstva.

Vlada SBK/KSB

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!