Načelnik prokomentarisao objavljenu Strategiju razvoja Općine Travnik
Načelnik prokomentarisao objavljenu Strategiju razvoja Općine Travnik - photo: Agencija DAN
Aktuelno

VIDEO: Načelnik prokomentarisao objavljenu Strategiju razvoja Općine Travnik

U utorak, 15.02.2022.godine na web stranici Općine Travnik započeo je proces konsultacija o radnoj verziji Strategije razvoja Općine Travnik 2022 -2027. godine, kako je to propisano članom 17. Uredbe o izradi  strateških dokumenata koju je, saglasno odredbama  Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem  u Federaciji BiH (“Službene novine Federacije BiH” 32/17) donijela Vlada Federacije.

Proces konsultacija obuhvata stavljanje dokumenta na web stranicu, dostavljanje nadležnim institucijama na nižim, istim i višim nivoima vlasti relevantnim za strateške dokumente, organizovanje javne prezentacije, prikupljanje, razmatranje prijedloga i sugestija koje pristignu u ostavljenom periodu.

Općina Travnik je pozvala sve zainteresovane da, zaključno sa 17.03.2022. godine, do kada traje period konsultacija od 30 dana, dostave prijedloge i sugestije na ovaj dokument putem  protokola Općine Travnik ili elektronskom putem na email adresu urednacelnika@opcinatravnik.com.ba

Zamolili smo načelnika Općine Travnik, Kenana Dautovića, da prokomentariše osnovne ciljeve ove strategije, a dokument u cjelosti možete preuzeti na ovom linku.

Agencija DAN