Transparency International
Arhiva

Vlada SBK stavila van snage Zaključak o isplati jubilarnih nagrada svim korisnicima budžeta za 2016. godinu

Planet obuca

Vlada SBK je usvojila zapisnike sa 38.sjednice i 14. vanredne sjednice Vlade SBK.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada SBK je dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija SBK.

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je predložilo, a Vlada SBK dala donijela slijedeće odluke:

         Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu namjenjenih za sport, odlukom se izdvaja iznos od 700,00 KM, za odlazak članova kluba na međunarodno takmičenje u Mađarsku, sredstva će se dodjeliti Stolnoteniskom klubu „CM“ Vitez,

         Odluka o raspodjeli sredstava iz Budžeta SBK za 2016. godinu namjenjenih za djecu sa posebnim potrebama, odlukom se izdvaja iznos od 8.700,00 KM, sredstva će se uplatiti na tekući račun roditelja učenika,

         Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za priključak električne energije na novoj školskoj zradi O.Š. „Voljevac“ Gornji Vakuf – Uskoplje, odlukom se izdvaja iznos od 4.563,00 KM, za rekonstrukciju i investiciono održavanje, nakon potpisivanja ugovora, sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču J.P. Elektroprivreda BiH – podružnica „Elektrodistribucija Zenica“,

         Odluka o utrošku sredstava i dodjeli ugovora za adaptaciju i krećenje prostora O.Š. „Fra Marjan Šunjić“ Stojkovići, odlukom se izvaja iznos od 5.000,00 KM, nakon potpisivanja ugovora sredstva će se doznačiti najpovoljnijem ponuđaču „Sigma – SK“ d.o.o. Zenica,

          Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za upražnjena radna mjesta za nastavno i nenastavno osoblje za osnovne i srednje škole,

          Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava za niže potrošačke jedinice, te provođenje odgovarajuće procedure javne nabavke, za niže navedene potrošačke jedinice,

          Odluka o utrošku sredstava i dodijeli ugovora za rekonstrukciju centralnog grijanja u O.Š. „Karaula“ Karaula, provođenjem procedure konkurentskog zahtjeva ugovor će se dodjeliti najpovoljnijem ponuđaču „Ganik – IDA“ d.o.o. Vitez,

          Odluka o dodjeli ugovora za sanaciju i obnovu sportske dvorane II faza u O.Š. Vitez, ugovor će se dodjeliti ponuđaču „Maraton LDN“ d.o.o. Bijeljina.

Ministarstvo pravosuđa i uprave je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o prijenosu vlasništva Općinskom sudu u Jajcu putničkog vozila Općinskog suda u Bugojnu.

Na prijedlog Kantonalne uprave za pitanje boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata, Vlada SBK je donijela slijedeće odluke:

          Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga: o upućivanju korisnika boračko –invalidske zaštite na banjsko – klimatsko liječenje za 2017.godinu, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 83.000,00 KM,

          Odluka o pokretanju postupka javne nabavke usluga za nabavku ortopedskih pomagala 2017.godinu, procjenjena vrijednost nabavke iznosi 498.000,00 KM,

          Odluka o izdvajanju sredstava sa stavke tekuće rezerve Vlade SBK za pravnu pomoć pripradnicima oružanih snaga, odlukom se izdvaja iznos od 40.000,00 KM, sredstva će se rasporediti kako slijedi: Fondacija za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo i Zaklada za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar,

          Odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji na realizaciji Programa samozapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica, sporazum će potpisati Kantonalan uprava za branioce SBK, Federalni zavod za zapošljavanje i Služba za zapošljavanje SBK,

          Odluka o izdvajanju i prijenosu sredstava u iznosu od 100.000,00 KM planiranih u Budžetu SBK za 2016. godinu, na poziciji Transfer za samozapošljavanje branitelja, sredstva iz ove odluke se prenose na Zavod za zapošljavanje SBK.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o dodjeli saglasnosti na zaključivanje ugovora o javnoj nabavci – mješoviti sistem odvodnje i u MZ Krušćica – lokacija Huremi, općina Vitez, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa ponuđačem „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez,

Kantonalni arhiv je predložilo, a Vlada SBK donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u direktnom sporazumu za usluge Nadzora nad izvođenjem radova (druga faza) na zgradi Kantonalnog arhiva Travnik, ugovor će se zaključiti na ponuđačem „Zanatstvo“ d.o.o. Travnik.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova dala saglasnost za pokretanje postupka direktnog sporazuma za sanacijom prostorija za zadržavanje u zgradi PS Gornji Vakuf – Uskoplje u iznosu od 1.400,00 KM.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK dala slijedeće saglasnosti:

          Suglasnost za pokretanje postupka izrade projektne dokumentacije za izgradnju zgrade PS Kreševo i PS Donji Vakuf i za izgradnju CIPS-lokacija u preostalim zgradama policijskih stanica,

          Suglasnost za nabavu opreme za digitalizaciju radio-veze,

          Suglasnost za priključenje PS Bugojno na grijanje iz gradskih toplana.

Ministarstvo finansija je predložilo, a Vlada SBK je donijela Zaključak o stavljanju van snage Zaključak o isplati jubilarnih nagrada svim korisnicima Budžeta SBK za 2016. godinu.

Isto ministarstvo je predložilo, a Vlada SBK usvojila Izvještaj o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve Budžeta SBK za 2016. godinu Premijera Kantona i ministra finansija za III kvartal tekuće godine.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Vlada SBK je usvojila Izvještaje o radu inspekcija za prvu sjednicu u novembru mjesecu 2016. godine i Izvještaj o realizaciji zaključaka za prvu sjednicu u novembru 2016. godine.

Donesena je i Odluka o izdvajanju i prenosu sredstava sa stavke 3.3. – Interventna sredstva iz Programa utroška sredstava, sa pozicije „Transfer – poticaji vodoprivredi“ utvrđenih Budžetom SBK za 2016. godinu, odlukom se izdvaja iznos od 20.000,00 za realizaciju projekata.

Ministarstvo zdravstva i socijalne politike je uputilo usaglašeni tekst Kolektivnog ugovora o pravima i obvezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine domovima zdravlja, bolnicama, apotekama, i Zavodu za zdravstveno osiguranje na razmatranje; navedeno ministarstvo će imenovati radnu grupu koja će razmotriti primjedbe, prijedloge i sugestije i dostaviti Vladi SBK kako bi se zauzeo konačan stav o ponuđenom tekstu granskog Kolektivnog ugovora.

Na prijedlog istog ministarstva, Vlada SBK je dala saglasnost na Prijedlog Protokola o vođenju pregovora radi zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH.

Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove je predložila, a Vlada SBK Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za javnu nabavu usluge “Projekat označavanja naselja, ulica i trgova nazivima i zgrada kućnim brojevima s izradom registra prostornih jedinica na području SBK/KSBˇ”, najpovoljniji ponuđač je zajednička ponuda „Geometrica“ d.o.o. Grude i „Aengermeier“ d.o.o. Sarajevo.

Vlada SBK je na prijedlog Ministarstva privrede donijela Odluku o izdvajanju sredstava sa pozicije Sredstava tekuće rezerve Vlade SBK za sponzorstvo organizovanja manifestacije „Otvorenje zimske turističke sezone SBK“ koja će se održati na Babanovcu u općini Travnik, odlukom se izdvaja iznos od 5.000,00 KM, sredstva će se doznačiti Turističkoj zajednici SBK.

Date su i saglasnosti na Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji Ureda za Europske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitet prema međunarodnom standardu  i Ureda za javne nabave, odnosno saglasnosti za pokretanje postupka za prijem državnih službenika i namještenika u oba ureda.

Ministarstvo prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova je predložilo, a Vlada SBK donijela slijedeće odluke:

          Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izgradnju bazena za vodu Zlatino vrelo, MZ Gusti Grab, općina Busovača, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa JKP „Komunalac“ d.o.o. Busovača,

         Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci za rekonstrukciju vodovodne mreže MZ Solakovići, općina Busovača, konkurentskim postupkom ugovor će se zaključiti sa „IGM-IUT Haskić“ d.o.o. Vitez,

         Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli ugovora o javnoj nabavci za izgradnju kanalizacijske mreže MZ Rovna – Ljubnić, općina Bugojno, konkurentskim postupkom ugovor će se zakljućiti sa „IPSUM“ d.o.o. Bugojno.

 

(Vlada SBK/Travnicki.INFO)

Trebamo da znamo!