BH Telecom
Aktuelno

Oglas za posao: Kantonalno tužilaštvo u Travniku prima diplomirane pravnike i daktilografa

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna

KANTONALNO TUŽILAŠTVO/KANTONALNO TUŽITELJSTVO

T R A V N I K

Broj: A-611 /23, 642/23

Travnik, 30.10.2023. godine

 

Na osnovu člana 30. Zakona o Kantonalnom tužilaštvu/tužiteljstvu Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna (Sl. novine SBK/KSB broj 14/02), člana 34. Zakona o radu (Sl. novine F BiH broj  26/16) , člana 53. Pravilnika unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  u Kantonalnom tužilaštvu/tužiteljstvu SBK/KSB Travnik I Zaključka Vlade SBK broj: 01-04.1-7722/2023-39 od  19.10.2023.godine, te člana 20. i članova 23.-26. Zakona o namještenicima  u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine F BiH“ broj 49/05),   člana 41. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta  u Kantonalnom tužilaštvu Travnik, te zaključka Vlade SBK broj: 01-04.1-7504/2023-8 od 12.10.2023. godine, Glavni kantonalni tužilac raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem lica na stručno osposobljavanje na praksu  u Kantonalno tužilaštvo/tužiteljstvo SBK/KSB Travnik i prijem namještenika

 

1.Lice na stručnom osposobljavanju,diplomirani pravnik                     2   (dva) izvršioca 

Lice na stručnom osposobljavanju se prima na stručno osposobljavanje  u trajanju od  2(dvije) godine, bez zasnivanjaradnog odnosa (volonterski rad).

  1. Viši referentdaktilograf                        1 (jedan) izvršilac, na neodređeno vrijeme

Opis poslova pod  1:

Lica na stručnom osposobljavanju raspoređuju se na sve vrste poslova kako bi stekli praktično iskustvo na svim poljima rada u tužilaštvu, u skladu sa godišnjim  planom, a po nalogu Glavnog tužioca , mogu biti raspoređeni i u druga tužilaštva i sudove.

Uslovi za obavljanje poslova pod 1:

Pored općih uslova  predviđenih članom 25. Zakona  o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine,(da je državljanin Bosne i Hercegovine, da je stariji od 18 godina, da ima univerzitetsku diplomu  ili druge obrazovne ili akademske  kvalifikacije najmanje  VII stepena, da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava BiH),kandidat za lice na stručnom osposobljavanju treba ispunjavati i posebne  uslove oglasa i to:VSS/VII stepen, Pravni fakultet, odnosno  visoko obrazovanje prvog ili drugog ciklusa bolonjskog sistema studiranja pravne struke koji se vrednuje sa najmanje  240 ECTS bodova.

Uz prijavu na oglas koja sadrži kratku biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat mora  priložiti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

-uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

-diplomu o  završenom fakultetu,

-uvjerenje o poznavanje rada na računaru,

-prosjek ocjena završenog studija (uvjerenje od fakulteta)

 -dokaz o  dužini trajanja  nezaposlenosti (uvjerenje nadležne Službe za zapošljavanje)

Kandidati koji  budu izabrani za lice na stručnom osposobljavanju uvjerenje o zdravstvenoj sposobnost, izjavu ovjerenu  od strane nadležnog  organa  da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine i Izvod iz Matične knjige rođenih mogu dostaviti u roku od 8 dana  od dana prijema obavijesti o rezultatima  javnog oglasa.

Izbor između prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju sve uslove oglasa izvršit će se intervjuom koji se sastoji od odgovora  na postavljena pitanja iz pojedinih oblasti prava.

Opis poslova pod 2:

-kreiranje  tužilačkih pismena po naredbi tužioca, formiranje dostavnica za pismena koja se dostavljaju van tužilaštva, preuzimanje i vraćanje spisa u spremišta za predmete,po unaprijed pripremljenim listama za svakog tužioca,registrovanje svih podnesaka primljenih u toku saslušanja,registrovanje svih radnji po naredbi tužioca,obavlja daktilografske poslove, obavlja daktilografske poslove na prijepisu i sravnjavanju  materijala,ima kreiran korisnički nalog te kao korisnik  TCMS obavezan je da postupa prema pravilima propisanim u Pravilniku  TCMS, obavlja i druge poslove  u okviru radnog mjesta po nalogu glavnog tužioca,zamjenika glavnog tužioca,tužioca,arhivara i šefa službe za opće, administrativno-tehničke poslove.

 

Uslovi za  obavljanje poslova pod 2:

Pored općih uslova utvrđenih u članu 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe  u Federaciji Bosne i Hercegovine (da je državljanin BiH, da je stariji od 18 godina, zdravstvena sposobnost za  obavljanje poslova radnog mjesta,da ima vrstu i stepen  školske spreme potrebnu za obavljanje poslova radnog mjesta, da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem  nivou vlasti u Federaciji BiH , odnosno u Bosni i Hercegovini, da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH),kandidati trebaju  ispunjavati i slijedeće  posebne uslove utvrđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kantonalnom tužilaštvu Travnik i to:SSS, IV stepen školske spreme, upravno-administrativni  smjer, ekonomska škola, gimnazija, informatička škola ili druga odgovarajuća škola sličnog obrazovnog profila, najmanje 10 (deset) mjeseci radnog staža na istim ili sličnim poslovima, nakon sticanja srednje stručne spreme, poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na oglas koja sadrži kratku biografiju, adresu i kontakt telefon, kandidat mora  priložiti original ili ovjerenu kopiju slijedećih dokumenata:

uvjerenje o državljanstvu ili ovjerenu kopiju CIPS-ove  lične karte (ne starije od šest mjeseci),

izvod iz Matične knjige rođenih (ne starije od šest mjeseci),

Svjedočanstvo ili diplomu o  vrsti ili stepenu školske spreme,

ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine  od dana objavljivanja  oglasa  nije otpušten iz  državne službe  kao rezultat  disciplinske  kazne  na bilo kojem nivou  vlasti u Federaciji BiH odnosno  Bosni i Hercegovini,

ovjerenu  izjavu   da nije obuhvaćen odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,

potvrda/uvjerenje o radnom stažu na istim ili  sličnim poslovima, nakon  sticanja  SSS(ne dostavljati kopiju radne knjižice)

dokaz o poznavanju rada na računaru.

Izbor između prijavljenih kandidata, koji ispunjavaju sve uslove oglasa  izvršit će se testiranjem, koje se sastoji iz pismenog dijela i usmenog dijela i to:

Pismeni dio  testa se sastoji od:prekucavanje zadanog teksta (diktat i prijepis) s ciljem provjere brzine i tačnosti, te pravopisa i gramatike.

Usmeni dio testa ogleda se u obavljanju intervjua sa kandidatima.

Izabrani kandidat bit će obavezan  dostaviti  ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i uvjerenje da se ne vodi  krivični postupak, prije stupanja u  radni odnos.

 

Javni oglas ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana  objavljivanja.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene  prijave neće se uzeti u razmatranje.

Glavni tužilac zadržava  pravo izbora i prijema i većeg broja kandidata od broja predviđenog Javnim oglasom.

 

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova javnog oglasa mogu se dostaviti lično ili  putem pošte na adresu:

Kantonalno tužilaštvo/tužiteljstvo Srednjobosanskog kantona Travnik, ulica Aleja konzula  bb Travnik  sa naznakom „Prijava na Javni oglas“ pozicija 1. ili 2.

 

GLAVNI KANTONALNI TUŽILAC/TUŽITELJ

mr.sci Šemsudin Fuško