BH Telecom
Arhiva

OPĆINA TRAVNIK: Javni oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu člana 20. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službne novine Federacije BiH“, broj: 49/05), a u vezi sa članom 23., 24. i 28. istog Zakona, te člana 68. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj: 1/14, 2/14 i 8/15), načelnik Općine Travnik r a s p i s u j e

J A V N I    O G L A S

za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme na radno mjesto KV radnik za poslove Odsjeka za katastar

Naziv radnog mjesta:

– KV radnik za poslove Odsjeka za katastar u Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove
– 1 (jedan) izvršilac

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

Opis poslova:
– upravlja službenim motornim vozilom za potrebe Službe za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove i stara se o njegovom održavanju;
– pruža tehničku pomoć pri obavljanju terenskih poslova Odsjeka za katastar;
– brine o deponovanju, ispravnosti i sigurnosti operativnih instrumenata i uređaja katastra;
– obavlja kontrolu korištenja, kontrolu stanja i primopredaju općinskih poslovnih prostora od zakupca i prema zakupcu;
– brine o deponovanju, čuvanja i održavanja arhivske građe Službe i Odsjeka za katastar;
– obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:
– KV III stepen – vozač motornih vozila;
– 6 mjeseci radnog staža;
– položen vozački ispit za «B» kategoriju.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene foto-kopije):
– Uvjerenje o državljanstvu;
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Diploma o završenoj stručnoj spremi;
– Dokaz o radnom stažu ustruci – uvjerenje poslodavca;
– Dokaz o položenom vozačkom ispitu za „B“ kategoriju – ovjerena foto-kopija vozačke dozvole;
– Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 3 mjeseca);
– Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:
– Ovjerenom izjavom kandidata – odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;
– Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;
– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti prije donošenja rješenje o prijemu u radni odnos.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa, i rezultatima kandidata koje ostvare na stručnom testiranju.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“ „Nezavisne novine“, te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisija za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, Konatur bb, 72270 Travnik.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Za javni oglas za popunu radnog mjesta KV radnik za poslove Odsjeka za katastar u Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove“.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

N A Č E L N I K
Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.